Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ezetimib

Fara 5 P 3 B 0 T 2 Risk Försumbar

Information

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Ezetrol (ezetimib) (hämtad 2018-10-30).

Fara

Persistens OECD 308: "DT50 (total system) = 11 - 23 days. [---] The DT50 for the total system is < 32 days with > 15% parent compound remaining at the end of the study therefore the phrase, “Ezetimibe is slowly degraded in the environment” is thus chosen."

Bioackumulation: "Measured BCF values were 69 (low concentration) and 137 (high concentration) in a 97 day study with bluegill sunfish."

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för fisk (Pimephales promelas) 50 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2015. PEC/PNEC = 0,002 vilket ger risken försumbar.

Mätningar av läkemedelsrester i vatten i Stockholmsregionen 2017

Ezetimib har inte hittats i renat avloppsvatten, ytvatten och dricksvatten vid mätningar 2017.

Nationella mätningar av läkemedelsrester i vatten

Ezetimib har detekterats i ingående vatten till avloppsreningsverk. Reduktionsgraden varierar mellan mer än 11 och 79 %.

Artikeln Predicted critical environmental concentrations for 500 pharmaceuticals

Critical effect concentration (CEC) för ezetimib är 151 ng/L. Log P anges till 3,9.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-10-31

[Helena Ramström 2018-10-30] Finns Fass- info från MSD. Finns ingen assessment report. Finns med i IVL:s rapport från 2010. Har också mätts i SLL 2017 men inte detekterats. Ändrat riskbedömt från 2011 till 2015. Ändrat T från 3 till 2, kronisk toxicitet.