Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flufenazin

Sammanfattning

Fara 6* P 3 B 0 T 3* Risk Kan ej uteslutas

Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på Fass.se. Miljöinformation saknas på fass.se (2019-02-15). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Läkemedelsrester i Sveriges vattenmiljö

Flufenazin har tidigare hittats i utgående vatten från avloppsreningsverk. Reningsgraden har angivits till över 80 %. Flufenazin har ingått i mätningar senast 2017 i Region Stockholm men utan att ha detekterats.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-02-25] Tog bort följande: "Flufenazin i spindlar. Flufenazin har hittats i spindlar (Richmond et al. 2018)." Har tagit de fem läkemedel som återfanns med högst frekvens, dvs. tramadol, kodein, flukonazol, metoprolol och klomipramin. Flufenazin återfanns också i spindlar tillsammans med över 60 läkemedel. [Helena Ramström 2019-02-15] Finns ingen Fass-info och ingen assessment report. Finns inget i arkivet. Finns i broschyren Miljöklassificerade läkemedel 2014-2015. Finns i IVL:s rapport 2010 och 2014. I SLL:s rapport 2012-2016 ej detekterad. Var med i mätningen 2017 men inte detekterad. Har noterats i spindlar (Richmond et al 2018).