Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flukonazol

Sammanfattning

Miljöinformation finns på fass.se för Diflucan (2021-09-21) men med uppgift om att data saknas. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se. Data om bioackumulation kommer från tidigare miljöinformation på fass.se. Flukonazol övervakas inom ramen för EU:s vattenlagstiftning.

Persistens. Det kan inte uteslutas att flukonazol är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Flukonazol har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att flukonazol är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av flukonazol kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

Detaljerad information

Fass miljöinformation för Fluconazol Villerton från Mylan Hospital (hämtad 2019-02-15)

Fara

Persistens: Det kan inte uteslutas att flukonazol är persistent, då data saknas.

Bioackumulation: "Log Kow= 0.25 at neutral pH (estimated data)."

Toxicitet: Det kan inte uteslutas att flukonazol är toxiskt, då data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av flukonazol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Fass miljöinformation för Diflucan (flukonazol) från Pfizer (hämtad 2021-09-21)

Fara

Persistens: Det kan inte uteslutas att flukonazol är persistent, då data saknas.

Bioackumulation: Det kan inte uteslutas att flukonazol kan bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet: Det kan inte uteslutas att flukonazol är toxiskt, då data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av flukonazol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Rapport Goodpoint 2016

Ekotoxiciteten för flukonazol är dåligt undersökt, men befintlig data tyder på låg risk för miljöpåverkan.

Läkemedel i vattenmiljön i Region Stockholm

Flukonazol har hittats i renat avloppsvatten, ytvatten och dricksvatten inom Region Stockholm under femårsperioden (2012–2016) och även vid analyser av renat avloppsvatten och dricksvatten vid mätningar 2017.

Flukonazol har hittats i spindlar

Flukonazol var ett av topp 5 mest frekvent återfunna läkemedel hos spindlar (artikeln av Richmond et al. 2018).

EU:s vattenlagstiftning

Flukonazol övervakas inom ramen för EU:s vattenlagstiftning. "Ämnen för vilka det råder osäkerhet om toxiciteten, eller för vilka de tillgängliga övervakningsmetodernas känslighet, tillförlitlighet eller jämförbarhet inte är tillräcklig, bör inte tas upp på bevakningslistan. Som lämpliga kandidater identifierades sulfonamidantibiotikumet sulfametoxazol och diaminopyrimidinantibiotikumet trimetoprim, det antidepressiva medlet venlafaxin och dess metabolit O-desmetylvenlafaxin, en grupp av tre azolläkemedel (klotrimazol, flukonazol och mikonazol) ... Upptagandet av olika läkemedel är förenligt med EU-strategin om läkemedel i miljön, och upptagandet av de två antibiotikumen är också förenligt med den europeiska One Health-handlingsplanen mot antimikrobiell resistens, som stöder användningen av bevakningslistan för att ”öka kunskapen om förekomst och spridning av antimikrobiella substanser i miljön”."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm