Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Furosemid

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass. Information om bioackumulering och risk stöds av rapporten från Goodpoint.

Persistens. Furosemid är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Furosemid har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Furosemid har låg akut toxicitet.
Risk. Användningen av furosemid (försäljningsdata Sverige 2018) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Detaljerad information

Fass miljöinformation för Furix (furosemid) från Takeda Pharma (hämtad 2021-06-28)

Fara

Persistens: "Test results from "closed bottle test" (OECD guideline 301D) shows that the biological degradation is 0% in 28 days (Ref. 2). There is no information regarding the metabolites. Furosemide is potentially persistent."

Bioackumulation: "Log Kow ≤ 0 at pH 7, test method used to determine log K is a HPLC with C18 analytical column. Since log Kow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste alg (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50 72h = 142000 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 50,06 x 10–4 vilket ger risken försumbar.

Fass miljöinformation för Lasix Retard (furosemid) från Sanofi (hämtad 2021-06-28)

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "Log Kow = 2.03 at neutral pH (experimentally derived, method unknown). Since log Kow < 4 at pH 7, furosemide has low potential for bioaccumulation." 

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjur (Daphnia magna): EC50 48 h (immobilization) = >100 000 mikrog/L. Kommentar: Värden som redovisas som större än är inte enligt riktlinjerna. Det faktiska värdet kan vara lägre.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2016. PEC/PNEC = 0,0078 vilket ger risken försumbar.

Läkemedelsrester i vattenmiljön i Region Stockholm

Furosemid har hittats i renat avloppsvatten, ytvatten och dricksvatten inom Region Stockholm.

Rapport Goodpoint 2016

Mycket god marginal mellan halter i miljön och den mängd som ger miljöpåverkan. Furosemid har låg potential för att bioackumuleras.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2021-06-28] Finns Fass-info från Sanofi och Takeda. Finns ingen utredningsrapport. Revideratdatum 2018-03-16 ändrat till 2021-06-28 och datum för miljörisk 2016-01-01 ändrat till 2018-01-01. [Helena Ramström 2018-03-16] Har provtagits 2005-2015. Lagt till info om detta. [Siv Martini 2018-02-28] Finns inte med i sammanställning av provtagningar. Hittades det inte? I så fall ska det anges i texten. Likaså om det inte var med i mätningarna. [Siv Martini 2017-03-20] Ändrat T-värde 2017-03-20. Övrigt (ej publicering) Referens Takeda Pharma 20170320 Enl artikel från Läkemedelskommitten i Uppsala Lt:: Furosemid har en negativ påverkan på vattenlevande organismer vid koncentrationer omkring µg/l – mg/l. Idag finns furosemid i vårt ytvatten i nivåer kring ng/l. Furosemid är potentiellt persistent i miljön. Om man väger in denna potentiella miljörisk finns det ytterligare en anledning till att inte förskriva furosemid i onödan. En situation där man kan behöva ompröva behandlingen är stående furosemidbehandling till äldre hjärtsviktspatienter med suboptimala doser av RAAS-blockerare.