Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Furosemid

Information

Fara 3 P 3 B 0 T 0 Risk Försumbar

Mycket god marginal mellan halter i miljön och den mängd som ger miljöpåverkan. Furosemid har låg potential för att bioackumuleras.

Furosemid har tidigare hittats i renat avloppsvatten och ytvatten inom Stockholms län (2005–2012).

Riskbedömningen försumbar enligt Fass.se, är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2016 och substansens toxicitet.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-03-16] Har provtagits 2005-2015. Lagt till info om detta. [Siv Martini 2018-02-28] Finns inte med i sammanställning av provtagningar. Hittades det inte? I så fall ska det anges i texten. Likaså om det inte var med i mätningarna. [Siv Martini 2017-03-20] Ändrat T-värde 2017-03-20. Övrigt (ej publicering) Referens Takeda Pharma 20170320 Enl artikel från Läkemedelskommitten i Uppsala Lt:: Furosemid har en negativ påverkan på vattenlevande organismer vid koncentrationer omkring µg/l – mg/l. Idag finns furosemid i vårt ytvatten i nivåer kring ng/l. Furosemid är potentiellt persistent i miljön. Om man väger in denna potentiella miljörisk finns det ytterligare en anledning till att inte förskriva furosemid i onödan. En situation där man kan behöva ompröva behandlingen är stående furosemidbehandling till äldre hjärtsviktspatienter med suboptimala doser av RAAS-blockerare.