Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fusidinsyra

Sammanfattning

Fara 6* P 3 B 0 T 3* Risk Kan ej uteslutas

Toxiciteten har inte testats på blåalg (cyanobacterier) vilket medför att miljörisk inte kan beräknas. Vid val av algtest för antibiotika rekommenderas test på blågrön alg (cyanobakterier) enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

Övrigt (ej publicering) D07CC01 ska DDD-klassas som K