Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Galantamin

Sammanfattning

Denna sammanfattande information om persistens, biockumulering och toxicitet kommer från Fass. Risken kommer från utredningen av Goodpoint.

Persistens. Galantamin är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att galantamin bioackumuleras, då data saknas.
Toxicitet. Galantamin har mycket hög akut toxicitet.
Risk. Miljörisken är mycket låg för galantamin.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Reminyl (galantamin) från Janssen (hämtad 2021-04-12).

Fara

Persistens: "Galantamine Hydrobromide is not readily biodegradable in a biodegradability test according to OECD No. 301 F: “Manometric respirometry test” [5]. On the basis of the titration results can be concluded that Galantamine Hydrobromide is not readily biodegradable, since the pass level of 60% was not reached after an exposure period of 28 days. Consequently, the medicine is potentially persistent."

Bioackumulation: Data saknas.

Akut toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjur (Daphnia magna) 440 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2019. PEC/PNEC = 0,010444141 vilket ger risken försumbar.

Rapport Goodpoint 2020

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av läkemedel vid behandling av Alzheimers sjukdom/demens (memantin, donepezil, rivastigmin, galantamin).

"Alla undersökta substanser förekommer sannolikt i koncentrationer nära eller under 20 ng/L i svenska vattenmiljöer exponerade för renat avloppsvatten. Miljörisken är mycket låg för galantamin och rivastigmin, baserat på förväntad vattenexponering i relation till både potential för biokoncentration och potens i människa (fiskplasmamodellen) samt tillgänglig ekotoxdata. Miljörisken är också låg för memantin även om den ekotoxiska informationen är mer knapphändig. Användning av donepezil är dock förenad med en viss miljörisk. [...] Användning av galantamin, rivastigmin och memantin bedöms inte utgöra någon miljörisk. En förhöjd risk finns för donepezil, men pga. avsaknad av ekotoxiska studier bedöms det vetenskapliga stödet i dagsläget inte vara tillräckligt starkt för att förorda ett utbyte. Fortsatta mätningar av donepezil i renat avloppsvatten förordas tillsammans med mätningar i exponerad biota."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm