Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gemfibrozil

Information

Miljöinformation saknas för gemfibrozil på fass.se (2021-04-15). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se. Denna sammanfattande information om bioackumulering, toxicitet och risk kommer från utredningen av Goodpoint.

Persistens. Det kan inte uteslutas att gemfibrozil är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. "Alla undersökta fibrater är fettlösliga med ett log P mellan 3,9 och 5,2. Detta är sannolikt tillräckligt lågt för att en del ska återfinnas i löslig form i ytvatten, men samtidigt tillräckligt högt för att biokoncentrera effektivt."
Toxicitet. "Ekotoxikologiska studier är omfattande för gemfibrozil och knapphändiga för övriga fibrater. Många studier bedöms dock vara av låg kvalitet och tillförlitlighet." 
Risk. "Användning av bezafibrat, fenofibrat och gemfibrozil bedöms inte utgöra någon miljörisk."

Detaljerad information

Rapport Goodpoint 2020

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av fibraterna bezafibrat, fenofibrat samt gemfibrozil.

"De tre fibraterna och den aktiva metaboliten fenofibratsyra förekommer sannolikt i koncentrationer om enstaka ng/L i svenska vattenmiljöer som är exponerade för renat kommunalt avloppsvatten. En jämförande bedömning av risk för receptorpåverkan via fiskplasmamodellen visar på en mycket låg risk för alla undersökta substanser. Ekotoxikologiska studier är omfattande för gemfibrozil och knapphändiga för övriga fibrater. Många studier bedöms dock vara av låg kvalitet och tillförlitlighet. De tillförlitliga effektdata som finns tyder på mycket låg risk för alla undersökta fibrater.

Rekommendation

Användning av bezafibrat, fenofibrat och gemfibrozil bedöms inte utgöra någon miljörisk. Inga utbyten från miljörisksynpunkt förordas därför."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-07-12] Finns ingen Fass-info eller assessment report. Finns inget arkivex. 2021-04-15. Finns ingen Fass-info eller utredningsrapport. Har tidigare mätts i Region Stockholm. Finns med i rapporten Lmsrester i Stockholms vattenmiljö. Revideratdatum 2018-07-13 ändrat till 2021-04-15 och datum för miljörisk 2014-01-01 ändrad till 2020-12-12. [Helena Ramström 2018-07-12] Finns ingen Fass-info eller assessment report. Finns inget arkivex.