Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glimepirid

Sammanfattning

Persistens. Glimepirid är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Glimepirid har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Glimepirid har låg akut toxicitet.
Risk. Se utredningen från GoodPoint.

Denna sammanfattande information om fara kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Glimepirid Sandoz (hämtad 2022-03-31). Miljöinformationen för glimepirid är framtagen av företaget Sanofi AB för Amaryl, Amaryl® och Glimepirid Winthrop.

Fara

Persistens: "Ready degradability: Test showed < 10% degradation in 28 days (protocol ISO9439) ... Glimepiride fails to pass the criteria for ready biodegradability which justifies the phrase “Glimepiride is potentially persistent.”

Bioackumulation: "pH 7 (20°C): log Kow 2.14 (Shake Flask Method at pH 4, 7 and 9)."

Akut toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste alg (Desmodesmus subspicatus) EC50 610720 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 3,3 * 10-6 vilket ger risken försumbar.

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Glimepirid har inte detekterats (detektionsgräns 10 ng/L) vid analyser av orenat eller renat avloppsvatten från ett stort antal reningsverk i Sverige och utomlands. Halter upp till 39 ng/L har dock rapporterats i renat svenskt avloppsvatten i IVL:s nationella screening från 2010. Glimepirid har vid mätningar i Stockholmsområdet under senare år varit under detektionsgränsen.

Jämförelse med glibenklamid och repaglinid

Glibenklamid finns med i Region Stockholms förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021 bland annat baserat på att substansen hittats i vild fisk i halter nära terapeutiska koncentrationer hos människa. Risken för att glimepirid ska ansamlas i fisk till nära terapeutisk koncentration är ungefär lika stor, och substanserna verkar enligt samma mekanism. Effektstudier av glimepirid är bristfälliga. Miljörisken bedöms vara lägre för alternativet repaglinid.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm