Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glimepirid

Information

Fara 8 P 3 B 3 T 2 Risk Se nedan

Glimepirid har inte detekterats (detektionsgräns 10 ng/L) vid analyser av orenat eller renat avloppsvatten från ett stort antal reningsverk i Sverige och utomlands. Dock rapporteras halter upp till 39 ng/L i renat svenskt avloppsvatten i IVLs nationella screening från 2010. Effektstudier av glimepirid är bristfälliga.

Jämförelse med glibenklamid och repaglinid

Glibenklamid finns med i Stockholms läns landstings förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021 bland annat baserat på att substansen hittats i vild fisk i halter nära terapeutiska koncentrationer i människa. Risken för att glimepirid ska ansamlas i fisk till nära terapeutisk koncentration är ungefär lika stor, och substanserna verkar enligt samma mekanism. Miljörisken för repaglinid bedöms vara lägre.

Riskbedömningen försumbar, enligt Fass.se, är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2015 och substansens toxicitet.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

Övrigt (ej publicering) Arkivinfo sanofi 20171129