Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glykopyrroniumbromid

Information

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för B kommer från utredningsrapport för Trydonis och Fass. Underliggande data för P, T och risk kommer från Fass miljöinformation för Bevespi Aerosphere.

Utredningsrapport Trydonis 

Utredningsrapport för glykopyrroniumbromid från Trydonis (beklometason, formoterol, glykopyrroniumbromid) 22 February 2018, EMA/155337/2018.

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: Log Kow = -1,35.

Toxicitet: Inga data.

Risk

PEC surfacewater, default = 0,00025 mikrog/L. Konklusion "> 0.01 threshold (N)".

Fass miljöinformation för Bevespi Aerosphere

Fass miljöinformation för glykopyrroniumbromid från Bevespi Aerosphere (formoterol, glykopyrroniumbromid) från AstraZeneca (hämtad 2019-12-13).

Fara

Persistens: 28 dagar 0% (OECD 301A). “Glykopyrronium bromid är potentiellt persistent."

Bioackumulation: Log Dow = -2,1 (OECD107).

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjur (Daphnia magna) 33 000 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2017. PEC/PNEC = 0,0000013 vilket ger risken försumbar.

Fass miljöinformation för Seebri Breezhaler

Fass miljöinformation från Seebri Breezhaler (glykopyrroniumbromid) från Novartis (hämtad 2019-12-13).

Fara
Persistens: 28 dagar 0% (OECD 301A). “Glykopyrronium bromid är potentiellt persistent."

Bioackumulation: Log Dow = -2,1 (OECD107).

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjur (Daphnia magna) 33 000 mikrog/L.

Risk
PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2015. PEC/PNEC = 0,00000089 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-12-13.] Finns Fass-info från AstraZeneca och Novartis. Finns utredningsrapporter. Inget i några mätrapporter. Ändrat revideratdatum från 2017-12-21 till 2019-12-13 och datum för miljörisk från 2013-01-01 till 2017-01-01. Övrigt (ej publicering) referens Novartis 2016-07-27