Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ibuprofen

Fara 2 P 0 B 0 T 2 Risk Se nedan

Information

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B och T kommer från Fass. Risk kommer från Rapport Goodpoint 2016 och 2018.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Ipren (ibuprofen) (hämtad 2018-12-05).

Fara

Persistens: "Ibuprofen passes the ready biodegradation test (with uncertainty around the 10-day window criterion due to sampling frequency) and has a DT50 < 32 days in a sediment dissipation study. The phrase “Ibuprofen is degraded in the environment” is thus chosen."

Bioackumulation: "BCF in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) after 8-d exposure with 3 μg/L ibuprofen = 1.50 (muscle) and 23.69 (fat). Zhang et al., (2010). Maximum BCF in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) muscle after an 8-day exposure to 2.79 mg/L ibuprofen = 6.6 Togunde et al. (2012). Maximum BCF in fathead minnow (Pimephales promelas) tissue after 28 d exposure and 14 d depuration (OECD 305), and in channel catfish (Ictalurus punctatus) after 7 d exposure and 7 d depuration with 250 μg/L ibuprofen = 1.4. Nallani et al. (2011)."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste grönalg, Pseudokirchneriella subcapitata (tidigare Selenastrum capricornutum), NOEC 10 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2015. PEC/PNEC = 2,95 vilket ger risken medelhög.

Mätningar och övrigt

I Sverige har ibuprofen uppmätts i ytvatten samt i fisk. I fisk har halterna varit långt under terapeutiska nivåer (Rapport Goodpoint 2016).

Ibuprofen har hittats i renat avloppsvatten och ytvatten inom Stockholms län under 2012-2016.

Rapport Goodpoint 2018

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av diklofenak, naproxen, ibuprofen, ketoprofen, etoricoxib samt paracetamol (Rapport Goodpoint 2018): Log P för diklofenak från PubChem anges vara 3,9-4,51. "Tillgänglig data pekar entydigt på att diklofenak utgör högst risk av de undersökta NSAID/analgetika." De NSAID-preparat (ibuprofen, ketoprofen och naproxen) + paracetamol som rekommenderas i Kloka Listan är alla bättre från miljösynpunkt än diklofenak. Paracetamol är ett mycket säkert alternativ från miljösynpunkt. Även övriga bedöms medföra en låg miljörisk, något förhöjd för ketoprofen.

Referenser

  1. Fass.se för vårdpersonal
  2. Goodpoint. Prioritering av läkemedel med miljörisk inom SLL. Stockholm: Goodpoint; 2016. Rapport LS 2016–0634.
  3. SLL. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljö, 2012–2016.
  4. Pounds N, Maclean S, Webley M, Pascoe D, Hutchinson T. Acute and chronic effects of ibuprofen in the mollusc Planorbis carinatus (Gastropoda: Planorbidae). Ecotoxicol Environ Saf. 2008;70:47-52.
  5. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd. Fick J, Lindberg RH, Kaj L, Brorström-Lundén E. Results from the Swedish National Screening Programme 2010. Subreport 3, B 2014 Pharmaceuticals.
  6. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd Fick J, Lindberg RH, Fång J, Magnér J, Kaj L, Brorström-Lundén E. Screening 2014. Analysis of pharmaceuticals and hormones in samples from WWTPs and receiving waters. Rapport C 135.
  7. Fick J, Lindberg RH, Parkkonen J, Arvidsson B, Tysklind M, Larsson DG. Therapeutic levels of levonorgestrel detected in blood plasma of fish: results from screening rainbow trout exposed to treated sewage effluents. Environ Sci Technol. 2010;44:2661-6.
  8. Fick J, Lindberg RH, Tysklind M, Larsson DG. Predicted critical environmental concentrations for 500 pharmaceuticals. Regul Toxicol Pharmacol. 2010;58:516-23.
  9. Goodpoint. Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av diklofenak, naproxen, ibuprofen, ketoprofen, etoricoxib samt paracetamol. Stockholm; Goodpoint; 2018.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2019-01-15

[Helena Ramström 2018-12-05] Finns Fass-info från McNeil och finns assessment report för Pedea vid indikationen PDA hos prematurer. "Given the low extent of use of ibuprofen in the present claimed indication and the absence of any genotoxic potential, it is very unlikely that Pedea may represent a risk for the environment following its prescribed usage in the target population or further to its accidental release and dispersion into the environment." Finns med i rapporten Stockholms vattenmiljö, IVL 2010, IVL 2014, SLL:s mätning 2005-2012, SLL 2012-2016 och mätning 2017. T ändrat från 1 till 2 och avser kronisk toxicitet. [Helena Ramström 2018-09-24] 2018-09-24. Lagt till info från Goodpoints/Joakim Larssons utredning av NSAID/COX-hämmare + paracetamol. [Siv Martini 2018-02-18] Referensen till Fass ska vara kvar. [Siv Martini 2015-12-03] PBT och Risk har ändrats. Referens Mc Neil. Övrigt (ej publicering) Mac Neil 2017-01-23 se dexibuprofen Dexibuprofen is the S-enantiomer of the racemic ibuprofen, which consists of both the R- and S-enantiomer. As ibuprofen is widely used and well documented, published data on ibuprofen are referred. The applied dose for dexibuprofen is equivalent to half the dose of ibuprofen, therefore less of the substance is released into the environment. Mainly the S-enantiomer is excreted from the racemic ibuprofen Dexibuprofen (S(+)-ibuprofen) är den farmakologiskt aktiva enantiomeren av ibuprofen, ett icke-selektivt NSAID-preparat.