Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ibuprofen

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass och risken från rapporten av Goodpoint.

Persistens. Ibuprofen bryts ned i miljön.
Bioackumulering. Ibuprofen har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Ibuprofen har hög kronisk toxicitet.
Risk. Se rapporten från Goodpoint.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Ipren (ibuprofen) från McNeil (hämtad 2021-11-12).

Fara

Persistens: "Ibuprofen passes the ready biodegradation test (with uncertainty around the 10-day window criterion due to sampling frequency) and has a DT50 < 32 days in a sediment dissipation study. The phrase “Ibuprofen is degraded in the environment” is thus chosen."

Bioackumulation: "BCF in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) after 8-d exposure with 3 μg/L ibuprofen = 1.50 (muscle) and 23.69 (fat). Zhang et al., (2010). Maximum BCF in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) muscle after an 8-day exposure to 2.79 mg/L ibuprofen = 6.6 Togunde et al. (2012). Maximum BCF in fathead minnow (Pimephales promelas) tissue after 28 d exposure and 14 d depuration (OECD 305), and in channel catfish (Ictalurus punctatus) after 7 d exposure and 7 d depuration with 250 μg/L ibuprofen = 1.4. Nallani et al. (2011). Since BCF < 500, the substance has low potential for bioaccumulation."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste grönalg, Pseudokirchneriella subcapitata (tidigare Selenastrum capricornutum), NOEC 10 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 2,34 vilket ger risken medelhög.

Mätningar och övrigt

I Sverige har ibuprofen uppmätts i ytvatten samt i fisk. I fisk har halterna varit långt under terapeutiska nivåer (Rapport Goodpoint 2016).

Ibuprofen har hittats i renat avloppsvatten och ytvatten inom Region Stockholm under 2012–2016.

EU:s bevaknings- och kandidatlista för grundvatten

Ibuprofen är med på EU:s bevakningslista över substanser vars halter i grundvatten bedömts viktiga att bevaka i medlemsländerna av miljöskäl.

Rapport Goodpoint 2019

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av diklofenak, naproxen, ibuprofen, ketoprofen, etoricoxib, celecoxib samt paracetamol (Rapport Goodpoint 2019). "Tillgänglig data pekar entydigt på att diklofenak utgör högst risk av de undersökta NSAID/analgetika. [...] Från miljörisksynpunkt rekommenderas utbyte av diklofenak mot vilken som helst av övriga undersökta NSAID/analgetika. Paracetamol är ett mycket säkert alternativ från miljösynpunkt. Även övriga bedöms medföra låg miljörisk, men något förhöjd för ketoprofen. Riskbilderna för ketoprofen, naproxen, ibuprofen, celecoxib, etoricoxib och paracetamol bedöms inte så stora att ett utbyte mot någon annan substans förordas. Mätningar i miljö samt effektstudier av både celecoxib och etoricoxib efterfrågas."

Referenser

  1. Fass.se för vårdpersonal.
  2. Goodpoint. Prioritering av läkemedel med miljörisk inom SLL. Stockholm: Goodpoint; 2016. Rapport LS 2016–0634.
  3. Provtagningar av läkemedelsrester i vatten, sediment och fisk för Region Stockholm.
  4. Pounds N, Maclean S, Webley M, Pascoe D, Hutchinson T. Acute and chronic effects of ibuprofen in the mollusc Planorbis carinatus (Gastropoda: Planorbidae). Ecotoxicol Environ Saf. 2008;70:47-52.
  5. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd. Fick J, Lindberg RH, Kaj L, Brorström-Lundén E. Results from the Swedish National Screening Programme 2010. Subreport 3, B 2014 Pharmaceuticals.
  6. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd Fick J, Lindberg RH, Fång J, Magnér J, Kaj L, Brorström-Lundén E. Screening 2014. Analysis of pharmaceuticals and hormones in samples from WWTPs and receiving waters. Rapport C 135.
  7. Sveriges geologiska undersökning (SGU). Nya ämnen att leta efter i grundvattnet. 15 januari 2020.
  8. Fick J, Lindberg RH, Parkkonen J, Arvidsson B, Tysklind M, Larsson DG. Therapeutic levels of levonorgestrel detected in blood plasma of fish: results from screening rainbow trout exposed to treated sewage effluents. Environ Sci Technol. 2010;44:2661-6.
  9. Fick J, Lindberg RH, Tysklind M, Larsson DG. Predicted critical environmental concentrations for 500 pharmaceuticals. Regul Toxicol Pharmacol. 2010;58:516-23.
  10. Goodpoint. Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av diklofenak, naproxen, ibuprofen, ketoprofen, etoricoxib, celecoxib samt paracetamol. Stockholm; Goodpoint; 2019.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2021-11-12] Finns Fass-info från Mc Neil. Inget nytt vad gäller utredningsrapporter sedan 2018. Ändrat revideratdatum 2019-11-07 till 2021-11-12. [Helena Ramström 2019-11-07.] Finns Fass-info från McNeil. Lagt in Joakims utredning 2019. Ändrat risken Se nedan till låg. Ändrat revideratdatum 2019-01-15 till 2019-11-07. [Helena Ramström 2018-12-05] Finns Fass-info från McNeil och finns assessment report för Pedea vid indikationen PDA hos prematurer. "Given the low extent of use of ibuprofen in the present claimed indication and the absence of any genotoxic potential, it is very unlikely that Pedea may represent a risk for the environment following its prescribed usage in the target population or further to its accidental release and dispersion into the environment." Finns med i rapporten Stockholms vattenmiljö, IVL 2010, IVL 2014, SLL:s mätning 2005-2012, SLL 2012-2016 och mätning 2017. T ändrat från 1 till 2 och avser kronisk toxicitet. [Helena Ramström 2018-09-24] 2018-09-24. Lagt till info från Goodpoints/Joakim Larssons utredning av NSAID/COX-hämmare + paracetamol. [Siv Martini 2018-02-18] Referensen till Fass ska vara kvar. [Siv Martini 2015-12-03] PBT och Risk har ändrats. Referens Mc Neil. Övrigt (ej publicering) Mac Neil 2017-01-23 se dexibuprofen Dexibuprofen is the S-enantiomer of the racemic ibuprofen, which consists of both the R- and S-enantiomer. As ibuprofen is widely used and well documented, published data on ibuprofen are referred. The applied dose for dexibuprofen is equivalent to half the dose of ibuprofen, therefore less of the substance is released into the environment. Mainly the S-enantiomer is excreted from the racemic ibuprofen Dexibuprofen (S(+)-ibuprofen) är den farmakologiskt aktiva enantiomeren av ibuprofen, ett icke-selektivt NSAID-preparat.