Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Isoniazid

Sammanfattning

Fara 6* P 3 B 0 T 3* Risk Kan ej uteslutas

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för B och T kommer från Fass miljöinformation för Tibinide (isoniazid) Meda hämtad 2019-04-01. Underliggande data för P kommer från Fass miljöinformation för Tibinide (isoniazid) Meda hämtad 2011-03-14. Risken är från Fass miljöinformation för Tibinide hämtad 2019-04-01.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Tibinide från Meda (hämtad 2019-04-01 respektive 2011-03-14).

Fara

Persistens: Inga data finns (Fass 2019-04-01). "Isoniazid bryts ned långsamt i miljön. 12,5 % nedbrytning efter 28 dagar (OECD 301F). Detta betyder inte nödvändigtvis att substansen bryts ned med samma hastighet under naturliga förhållanden, men det indikerar att ytterligare undersökningar behöver göras för att bestämmma nedbrytbarheten" (Fass 2011-03-14).

Bioackumulation: "An experimentally derived Log Kow of -0,70 (unknown method) ... indicates that isoniazid has low potential for bioaccumulation" (Fass hämtad 2019-04-01).

Toxicitet: I Fass 2019-04-01 finns data för en trofinivå, kräftdjur (Daphnia magna) (OECD 202) EC50 24 timmar (immobility): 406 mikrog/L. I Fass 2011-03-14 finns data för 3 trofinivåer, känsligaste grönalg (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) EC50 = 23 500 mikrog/L.

Risk

Risk för miljöpåverkan av isoniazid kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data enligt Fass hämtad 2019-04-01.

PEC/PNEC utgående från försäljningsdata (193,94 kg) i Sverige under år 2015 enligt Fass miljöinformation för Tibinide hämtad 2019-04-02. PEC anges till 0,03 mikrog/L. PNEC (Fass miljöinformation för Tibinide hämtad 2011-03-14) = 23,5 mikrog/L (för grönalg och AF 1000). PEC/PNEC = 0,00128 vilket ger risken försumbar. Vid val av alg för toxicitetstest av antimikrobiella medel rekommenderas test på blågrön alg (cyanobakterier) enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Ingen information om toxicitet på blågrön alg har återfunnits, vilket medför att en beräkning av miljörisk blir osäker.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm