Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Isosorbidmononitrat

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att isosorbidmononitrat är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Isosorbidmononitrat har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Isosorbidmononitrat har måttlig akut toxicitet.
Risk. Risk för miljöpåverkan av isosorbidmononitrat kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga
ekotoxikologiska data.

Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på fass.se från 2018. Miljöinformation saknas (2022-05-18). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Imdur (isosorbidmononitrat) från AstraZeneca (hämtad 2018-07-06).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: Log P = 1,15. Metod QSAR – Log Kow: Log P = - 0,15.

Akut toxicitet: Finns data för 1 trofinivå för kräftdjur (Daphnia magna) EC50 > 120 mg/L. Kommentar: Värdet som redovisas som större än är inte enligt riktlinjerna. Det faktiska värdet kan vara lägre.

Risk

Finns försäljningsdata i Sverige för år 2014. "Since no long term effect data are available, and only short term data from one species, the water flea, is available, it is not possible to calculate the PNEC (Ref 1). Therefore, the statement "Risk of environmental impact of isosorbide mononitrate cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available" is used."

Läkemedelsrester i vattenmiljön i Sverige

Isosorbidmononitrat har tidigare funnits med i screeningundersökningar i Region Stockholm. Isosorbidmononitrat har också funnits med i nationella screeningprogram.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm