Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Isosorbidmononitrat

Information

Fara 4* P 3* B 0 T 1* Risk Kan ej uteslutas

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Imdur (isosorbidmononitrat) (hämtad 2018-07-06).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: Log P = 1,15. Metod QSAR – Log Kow: Log P = - 0,15.

Akut toxicitet: Finns data för 1 trofinivå för kräftdjur (Daphnia magna) EC50 > 120 mg/L.

Risk

Finns försäljningsdata i Sverige för år 2014. "Since no long term effect data are available, and only short term data from one species, the water flea, is available, it is not possible to calculate the PNEC (Ref 1). Therefore, the statement "Risk of environmental impact of isosorbide mononitrate cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available" is used."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-07-06] Finns Fass-info från AstraZeneca. Ingen assessment report. Ändrat riskår från 2011 till 2014.