Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Isradipin

Sammanfattning

Fara 9 P 3 B 3 T 3 Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B och T kommer från Fass, se nedan.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Lomir SRO (isradipin), (hämtad 2018-06-27).

Fara

Persistens: "7-12 % degradation in 28 days, not readily biodegradable (OECD 301B). The phrase “Isradipine is potentially persistent” is thus chosen."

Bioackumulation: Log Kow = 4,1 (OECD 107).

Akut toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för fisk (Oncorhynchus mykiss, rainbow trout) LC50 96 timmar (dödlighet) 76 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2015. PEC/PNEC = 0,0081 vilket ger risken försumbar.

PBT-/vPvB-bedömning

"Based on the available information, isradipine fulfills the screening criteria for a potential PBT substance. No definitive judgement on PBT can be made as only data for PBT screening are available, not for definitive PBT assessment."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm