Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Isradipin

Sammanfattning

Fara 9 P 3 B 3 T 3 Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B och T kommer från Fass, se nedan.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Lomir SRO (isradipin), (hämtad 2018-06-27).

Fara

Persistens: "7-12 % degradation in 28 days, not readily biodegradable (OECD 301B). The phrase “Isradipine is potentially persistent” is thus chosen."

Bioackumulation: Log Kow = 4,1 (OECD 107).

Akut toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för fisk (Oncorhynchus mykiss, rainbow trout) LC50 96 timmar (dödlighet) 76 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2015. PEC/PNEC = 0,0081 vilket ger risken försumbar.

PBT-/vPvB-bedömning

"Based on the available information, isradipine fulfills the screening criteria for a potential PBT substance. No definitive judgement on PBT can be made as only data for PBT screening are available, not for definitive PBT assessment."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-06-27] Finns Fass-info Lomir från Novartis. Ingen assessment report. Ändrat miljörisk från 2014 till 2015.