Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ivermektin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att ivermektin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att ivermektin bioackumuleras, då data saknas.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att ivermektin är toxiskt, då data saknas.
Risk. Enligt Läkemedelsverket produktresumé för Soolantra 10 mg/g kräm är ivermektin mycket toxiskt för ryggradslösa organismer och en risk har identifierats för vatten-, sediment- och jordmiljöer. Försiktighet ska iakttas för att förhindra miljöexponering, i synnerhet exponering i vattenmiljöer. Studier på bioackumulationsförmågan pågår.

Miljöinformation för ivermektin saknas på fass.se (2022-08-17). Det är frivilligt för tillverkare att publicera uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Rapport Goodpoint 2018

Jämförande bedömning av miljörisk och risk för resistensselektion vid human användning av ivermektin, metronidazol, lymecyklin och azelinsyra.

"Risken är klart högst för användning av lymecyklin baserat på uppmätta koncentrationer av tetracyklin i orenat avloppsvatten som överstiger experimentellt etablerade selektiva nivåer för antibiotikaresistens i bakterier. En liknande men lägre riskbild finns för metronidazol baserat på total användning, men med betydligt lägre empiriskt stöd avseende effektnivån. Den topikala användningen av metronidazol medför försumbar risk för resistensselektion i reningsverk. Risken för effekter av human användning av ivermektin är också låg given ett förväntat bidrag till exponering i akvatiska miljöer i sub ng-nivå, och en majoritet av effektstudier som visar på effektnivåer som är betydligt högre. Då det finns (åtminstone) en studie som rapporterar effekter vid 1 pg/L kan man dock inte helt utesluta risk. För azelinsyra finns inget som tyder på en miljörisk."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm