Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kalcipotriol

Sammanfattning

Persistens. Kalcipotriol är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Kalcipotriol har hög potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att kalcipotriol är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av kalcipotriol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på fass.se. Miljöinformation saknas (2022-08-17). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Daivobet (betametason, kalcipotriol) (hämtad 2018-11-07).

Fara

Persistens: "Calcipotriol is not readily biodegradable. It has been tested according to the test guideline OECD 301F and a biodegradation of -2 ± 2% was found after 28 days."

Bioackumulation: Log Pow, kalcipotriol = 4,9.

Toxicitet: Inga data.

Risk

"Risk för miljöpåverkan av kalcipotriol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2022-08-17] Finns ingen Fass-info. Ingen utredningsrapport. Ändrat revideratdatum 2018-11-15 till 2022-08-17. [Helena Ramström 2018-11-07] Ändrat riskbedömt från 2011 till 2014. Finns Fass-info från LEO Pharma. Ingen assessment report. Inget i några mätrapporter. Finns inte med i artikeln Fick et al 500 pharmaceuticals 2010. [Siv Martini 2017-11-02] Lägg till text [Siv Martini 2015-08-23] Kollat. Komb preparat finns. Övrigt (ej publicering) Rekommenderas i Kloka Listan 2015 i kombinataion med betametan vid psoiasis i avsnittet Hud-och könssjukdomar. Is recommended in The Wise List 2015 in combination with betamethasone for treatment of psoriasis in the therapy section "Dermatological and Venereal Disease." Arkivinfo LEO Pharma 2017-11-24