Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kandesartan

Fara 7* P 3 B 3* T 1* Risk Se nedan

Information

Uppgifter om mätningar i miljön saknas. Kandesartan är potentiellt persistent. Effektstudier av kandesartan visar på låg toxicitet (>1mg/L) i vattenlevande organismer. Studier av substansens förväntade verkningsmekanismer i vattenlevande organismer saknas dock.

I litteraturen finns motstridiga fettlöslighetsdata för kandesartan rapporterade. Flera oberoende källor rapporterar dock en uppskattad fettlöslighet (logPow) över 4, vilket indikerar att substansen har hög potential att bioackumuleras.

Jämförelse med irbesartan

Irbesartan finns med i Stockholms läns landstings förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021, bland annat baserat på att irbesartan återfunnits i ytvatten i halter som beräknas biokoncentrera i fisk till terapeutiska koncentrationer. Irbesartan har också analyserats i enstaka studerade fiskar, men i halter lägre än terapeutiska. Mätningar av irbesartan i in- och utgående avloppsvatten i tre reningsverk i Stockholm tyder på att irbesartan inte renas bort ur avloppsvattnet utan passerar rakt ut i vattendragen. I svenska ytvatten har man hittat upp till 56 ng/L.

Kandesartan har inte studerats i miljön, och det finns motstridiga fettlöslighetsdata för både kandesartan och irbesartan och därmed är det svårt att bedöma risken för bioackumulation i vattenlevande arter. Det faktum att irbesartan hittas i vild svensk fisk talar för att irbesartan har potential att bioackumuleras. Därför är det i dagsläget svårt att ranka dessa läkemedel sinsemellan med avseende på miljörisk.

Riskbedömningen försumbar, enligt Fass.se, är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2014 och substansens toxicitet.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm