Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karbamazepin

Sammanfattning

Fara 5 P 3 B 0 T 2 Risk Låg

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet.

Karbamazepin är mycket svårnedbrytbart i miljön men har låg potential att bioackumuleras. Mycket god kunskap finns om förekomst i vatten i Sverige. De rapporter som hävdar effekt vid låga halter har betydande brister. Låg risk för miljöpåverkan baserad på trovärdiga effektdata.

Karbamazepin har hittats i renat avloppsvatten, ytvatten och dricksvatten inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016).

Riskbedömningen låg, enligt Fass.se, är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2015 och substansens toxicitet.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-09-24] Ändrat Tosäker till T=2 och avser kronisk toxicitet enligt Fass-text Karbamazepin Novartis 2018-03-19, lägst NOEC kräfta 0.025 mg/L. Ändrat också riskbedömt från 2011 till 2015. I övrigt ingen åtgärd. [Helena Ramström 2018-03-19] Finns miljöinformation om Tegretol och NOEC-värden - miljörisken låg utifrån försäljningen 2015 är uppdaterad. Ev. T=2 om Marlenes kategoriindelning går igenom på referensgruppens möte i april 2018. [Helena Ramström 2018-03-19] Ja, som svar på Sivs fråga nedan. [Siv Martini 2018-03-06] Ska meningen om fass riskbedömning vara med? [Siv Martini 2016-03-28] Ändrad klassificering