Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karbamazepin

Sammanfattning

Persistens. Karbamazepin är persistent. Se kommentar om "potentiellt persistens" som anges i Fass under rubriken "Detaljerad information" nedan.

Bioackumulering. Karbamazepin har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Karbamazepin har hög kronisk toxicitet.

Risk. Användningen av karbamazepin (försäljningsdata Sverige 2018) har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.


Denna sammanfattande information kommer från Fass. Informationen om persistens, bioackumulering och risk stöds också av utredningen från Goodpoint.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Tegretol (karbamazepin) från Novartis (hämtad 2023-03-28).

Fara

Persistens: "DT50 (total system) = 328 days (OECD 308). Based on the fact that carbamazepine is not readily biodegradable and according to the pass criteria for OECD308 studies, carbamazepine can be classified as ‘Carbamazepine is potentially persistent.’ (DT50 for total system > 120 days)." Referensgruppen för kunskapskällan Läkemedel och miljö anser att utifrån dessa resultat är en läkemedelssubstans persistent och inte potentiellt persistent, därav informationen om att karbamazepin är persistent i den inledande sammanfattande informationen.

Bioackumulation: Log Kow = 1,51 – 1,58 (OECD107).

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjur NOEC 7 days (reproduction) = 25 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 0,30532 vilket ger risken låg.

Rapport från Goodpoint

Karbamazepin är mycket svårnedbrytbart i miljön men har låg potential att bioackumuleras. Mycket god kunskap finns om förekomst i vatten i Sverige. De rapporter som hävdar effekt vid låga halter har betydande brister. Låg risk för miljöpåverkan baserad på trovärdiga effektdata.

Läkemedelsrester i vattenmiljön i Region Stockholm och i andra delar av Sverige

Karbamazepin har hittats i renat avloppsvatten, ytvatten och dricksvatten inom Region Stockholm.

På kandidatlistan för grundvattendirektivet

Karbamazepin finns med som en kandidat till bilaga I eller II i grundvattendirektivet.

Karbamazepin i fluglarver

Karbamazepin har detekterats i fluglarver (caddisfly larvae).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm