Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karbidopa

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att karbidopa är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Karbidopa har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Karbidopa har hög akut toxicitet.

Risk. Risk för miljöpåverkan av karbidopa kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.


Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på fass.se. Miljöinformation saknas (2023-03-01). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se. Underliggande värde för bioackumulering stöds också av utredningsrapport för Numient (karbidopa, levodopa) som är avregistrerat.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Sinemet (karbidopa, levodopa) från MSD (hämtad 2018-11-19). Preparatet från MSD är avregistrerat.

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: Log Kow = - 0,13.

Akut toxicitet: Finns data för en trofinivå, kräftdjur (Daphnia magna) 35 300 mikrog/L.

Risk

"Based on limited data, the phrase chosen for carbidopa is “Risk of environmental impact of carbidopa cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available”."

Allmänt om utredningsrapporter

Sedan 2006 finns krav på att det företag som ansöker om godkännande för försäljning av läkemedel inom EU ska göra en miljöriskbedömning (ERA) för de aktiva läkemedelssubstanserna. Delar av miljödata finns i den publika utredningsrapporten (PAR/EPAR för centralt godkända läkemedel). Miljöhänsyn vägs inte in i nytta-/riskförhållandet för humanläkemedel och miljöaspekter ingår inte heller i efterkontrollsystemet. Det finns således inget krav på företagen att hålla sig informerade om utvecklingen för deras substanser från miljösynpunkt och att därmed uppdatera miljöriskbedömningen vartefter ny information tillkommer.

Utredningsrapport

Utredningsrapport för Numient (karbidopa, levodopa) 24 september 2015, EMA/CHMP/672104/2015. Preparatet har avregistrerats.

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation OECD 107: "log Pow of -1,92 ± 0,02."

Toxicitet: Inga data.

Risk

PECsurfacewater, refined = 0,80 mikrog/L, > 0,01 som är tröskelvärdet. "Considering the clinical practice for treating Parkinson Disease patients, the CHMP agreed that the introduction of Numient would not lead to a significant increase in the levels of carbidopa currently prescribed in the EU. Therefore, the absence of a phase II environmental risk assessment for carbidopa was considered to be acceptable." Ingen ytterligare tidigare information om karbidopa och miljöeffekter har återfunnits på EMAs webbplats (2023-03-01).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm