Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karbidopa

Sammanfattning

Fara 5* P 3* B 0 T 2* Risk Kan ej uteslutas

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass. Underliggande värde för B stöds också av assessment report.

Assessment report

Assessment report för Numient (karbidopa, levodopa) 24 september 2015, EMA/CHMP/672104/2015.

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation OECD 107: log Pow of -1,92 ± 0,02.

Toxicitet: Inga data.

Risk

PEC surfacewater, refined = 0,80 mikrog/L, > 0,01 som är tröskelvärdet. "Considering the clinical practice for treating Parkinson Disease patients, the CHMP agreed that the introduction of Numient would not lead to a significant increase in the levels of carbidopa currently prescribed in the EU. Therefore, the absence of a phase II environmental risk assessment for carbidopa was considered to be acceptable." Ingen ytterligare tidigare information om karbidopa och miljöeffekter har återfunnits på EMAs webbplats (2018-11-19).

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Sinemet (karbidopa, levodopa) (hämtad 2018-11-19).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: Log Kow = - 0,13.

Akut toxicitet: Finns data för en trofinivå, kräftdjur (Daphnia magna) 35 300 mikrog/L.

Risk

"Based on limited data, the phrase chosen for carbidopa is “Risk of environmental impact of carbidopa cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available”."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-11-19] Finns Fass-info från MSD och finns assessment report. Inget i några mätrapporter. Inte i artikeln Fick J et al och 500 pharmaceuticals 2010. Riskbedömt ändrat från 2011 till 2015. [Siv Martini 2015-08-25] Finns i kombination med entakapon och levodopa [Ann-Sofie Mangs 2015-08-25] Kollat. Övrigt (ej publicering) Rekommenderas i Kloka Listan 2015 i kombination med levodopa vid Parkinsons sjukdom i avsnittet Neurologi. Is recommended in The Wise List 2015 in combination with levodopa for Parkinson´s Disease in the therapy section "Neurology."