Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ketoprofen

Sammanfattning

Persistens. Ketoprofen är potentiellt persistent.

Bioackumulering. Ketoprofen har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Ketoprofen har hög kronisk toxicitet.

Risk. Användningen av ketoprofen (försäljningsdata Sverige 2018) har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass. Enligt rapport från Goodpoint 2016: God marginal mellan halter i miljön och den mängd som ger miljöpåverkan. Ketoprofen förefaller dock ansamlas mer i fisk om exponering sker via avloppsvatten. Möjligheten finns således att risken är underskattad.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Orudis (ketoprofen) från Sanofi AB (hämtad 2022-11-16).

Fara

Persistens: "Ready degradability: Test showed 0% degradation in 29 days (protocol: ISO9439). Ketoprofen fails to pass the ready degradation test according to OECD criteria, which justifies the phrase “Ketoprofen is potentially persistent.”"

Bioackumulation: Log Kow = 1,65 vid pH 7 (protocol: OECD 107).

Akut toxicitet: Det finns data för 3 trofinivå, alg (Pseudokirchneriella subcapitata) 17,8 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 0,12 vilket ger risken låg.

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Ketoprofen har hittats i renat avloppsvatten i Region Stockholm under 2012–2016.

Rapport Goodpoint 2016

God marginal mellan halter i miljön och den mängd som ger miljöpåverkan. Ketoprofen förefaller dock ansamlas mer i fisk om exponering sker via avloppsvatten. Möjligheten finns således att risken är underskattad.

Rapport Goodpoint 2019

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av diklofenak, naproxen, ibuprofen, ketoprofen, etoricoxib, celecoxib samt paracetamol (Rapport Goodpoint 2019). "Tillgänglig data pekar entydigt på att diklofenak utgör högst risk av de undersökta NSAID/analgetika. [...] Från miljörisksynpunkt rekommenderas utbyte av diklofenak mot vilken som helst av övriga undersökta NSAID/analgetika. Paracetamol är ett mycket säkert alternativ från miljösynpunkt. Även övriga bedöms medföra låg miljörisk, men något förhöjd för ketoprofen. Riskbilderna för ketoprofen, naproxen, ibuprofen, celecoxib, etoricoxib och paracetamol bedöms inte så stora att ett utbyte mot någon annan substans förordas. Mätningar i miljö samt effektstudier av både celecoxib och etoricoxib efterfrågas."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm