Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ketoprofen

Sammanfattning

Fara 4* P 3 B 0 T 1* Risk Se nedan

T-värdet i PBT-index avser akut toxicitet.

Uppgifterna om fara baseras på tidigare miljöinformation på fass.se. Miljöinformation saknas på fass.se (2019-11-07). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Orudis (ketoprofen) från Sanofi AB (hämtad 2018-03-19).

Fara

Persistens: "Ready degradability: Test showed 0% degradation in 29 days (protocol: ISO9439). Ketoprofen fails to pass the ready degradation test according to OECD criteria, which justifies the phrase “Ketoprofen is potentially persistent.”"

Bioackumulation: Log Kow = 1,65 vid pH 7 (protocol: OECD
107).

Akut toxicitet: Det finns data för 1 trofinivå, kräftdjur (Daphnia magna) > 97 000 mikrog/L.

Risk

Risk för miljöpåverkan av ketoprofen kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Ketoprofen har hittats i renat avloppsvatten i Region Stockholm under 2012–2016.

Rapport Goodpoint 2016

God marginal mellan halter i miljön och den mängd som ger miljöpåverkan. Ketoprofen förefaller dock ansamlas mer i fisk om exponering sker via avloppsvatten. Möjligheten finns således att risken är underskattad.

Rapport Goodpoint 2019

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av diklofenak, naproxen, ibuprofen, ketoprofen, etoricoxib, celecoxib samt paracetamol (Rapport Goodpoint 2019). "Tillgänglig data pekar entydigt på att diklofenak utgör högst risk av de undersökta NSAID/analgetika. [...] Från miljörisksynpunkt rekommenderas utbyte av diklofenak mot vilken som helst av övriga undersökta NSAID/analgetika. Paracetamol är ett mycket säkert alternativ från miljösynpunkt. Även övriga bedöms medföra låg miljörisk, men något förhöjd för ketoprofen. Riskbilderna för ketoprofen, naproxen, ibuprofen, celecoxib, etoricoxib och paracetamol bedöms inte så stora att ett utbyte mot någon annan substans förordas. Mätningar i miljö samt effektstudier av både celecoxib och etoricoxib efterfrågas."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-11-07.] Finns ingen Fass-info eller utredningsrapport. Finns med i rapporten Stockholm vatten och i IVL:s rapporter och vid mätningar i Region Stockholm, är dock inte med 2018. Mejlat Johanna Borgendahl om detta. Revideratdatum ändrat från 2018-09-24 till 2019-11-07. [Helena Ramström 2018-09-24] Lagt till info från Goodpoints/Joakim Larssons utredning av NSAID/COX-hämmare + paracetamol. I övrigt utan åtgärd. [Helena Ramström 2018-04-17] I Harada A et al enligt nedan finns om ketoprofen, lagt till referensen. Enligt referens II i Fass-texten för Orudis framgår att T-värdet avser akut toxicitet (Internal report: Ketoprofen, Acute toxicity to Daphnia magna (1994)). [Helena Ramström 2018-03-19] Skickat förfrågan till biblioteket om följande artikel som Joakim Larsson har referens till men oklart om det står om ketoprofen i den: Harada A, Komori K, Nakada N, Kitamura K, Suzuki Y. Biological effects of PPCPs on aquatic lives and evaluation of river waters affected by different wastewater treatment levels. Water Sci Technol. 2008;58:1541-6. Finns inlagd som referens. [Siv Martini 2018-03-06] OBS! Är osäker på om referensen Harada verkligen handlar om ketoprofen. Bör kollas före publicering.