Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ketoprofen

Fara 4* P 3 B 0 T 1* Risk Se nedan

Information

T-värdet i PBT-index avser akut toxicitet.

God marginal mellan halter i miljön och den mängd som ger miljöpåverkan. Ketoprofen förefaller dock ansamlas mer i fisk om exponering sker via avloppsvatten. Möjligheten finns således att risken är underskattad.

Ketoprofen har hittats i renat avloppsvatten inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016).

Enligt Fass.se gör avsaknaden av tillräckliga ekotoxikologiska data att miljörisken inte kan beräknas. Risk för miljöpåverkan kan därmed inte uteslutas.

Rapport Goodpoint 2018

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av diklofenak, naproxen, ibuprofen, ketoprofen, etoricoxib samt paracetamol.

Log P för diklofenak från PubChem anges vara 3,9–4,51. "Tillgänglig data pekar entydigt på att diklofenak utgör högst risk av de undersökta NSAID/analgetika." De NSAID-preparat (ibuprofen, ketoprofen och naproxen) + paracetamol som rekommenderas i Kloka Listan är alla bättre från miljösynpunkt än diklofenak. Paracetamol är ett mycket säkert alternativ från miljösynpunkt. Även övriga bedöms medföra en låg miljörisk, något förhöjd för ketoprofen.

Referenser

  1. Goodpoint. Prioritering av läkemedel med miljörisk inom SLL. Stockholm: Goodpoint; 2016. Rapport LS 2016–0634.
  2. SLL. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljö, 2012–2016.
  3. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd. Fick J, Lindberg RH, Kaj L, Brorström-Lundén E. Results from the Swedish National Screening Programme 2010. Subreport 3, B 2014 Pharmaceuticals.
  4. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd Fick J, Lindberg RH, Fång J, Magnér J, Kaj L, Brorström-Lundén E. Screening 2014. Analysis of pharmaceuticals and hormones in samples from WWTPs and receiving waters. Rapport C 135.
  5. Fick J, Lindberg RH, Tysklind M, Larsson DG. Predicted critical environmental concentrations for 500 pharmaceuticals. Regul Toxicol Pharmacol. 2010;58:516-23.
  6. Fick J, Lindberg RH, Parkkonen J, Arvidsson B, Tysklind M, Larsson DG. Therapeutic levels of levonorgestrel detected in blood plasma of fish: results from screening rainbow trout exposed to treated sewage effluents. Environ Sci Technol. 2010;44:2661-6.
  7. Harada A, Komori K, Nakada N, Kitamura K, Suzuki Y. Biological effects of PPCPs on aquatic lives and evaluation of river waters affected by different wastewater treatment levels. Water Sci Technol. 2008;58:1541-6.
  8. Fass.se för vårdpersonal
  9. Goodpoint. Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av diklofenak, naproxen, ibuprofen, ketoprofen, etoricoxib samt paracetamol. Stockholm; Goodpoint; 2018.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-09-24

[Helena Ramström 2018-09-24] Lagt till info från Goodpoints/Joakim Larssons utredning av NSAID/COX-hämmare + paracetamol. I övrigt utan åtgärd. [Helena Ramström 2018-04-17] I Harada A et al enligt nedan finns om ketoprofen, lagt till referensen. Enligt referens II i Fass-texten för Orudis framgår att T-värdet avser akut toxicitet (Internal report: Ketoprofen, Acute toxicity to Daphnia magna (1994)). [Helena Ramström 2018-03-19] Skickat förfrågan till biblioteket om följande artikel som Joakim Larsson har referens till men oklart om det står om ketoprofen i den: Harada A, Komori K, Nakada N, Kitamura K, Suzuki Y. Biological effects of PPCPs on aquatic lives and evaluation of river waters affected by different wastewater treatment levels. Water Sci Technol. 2008;58:1541-6. Finns inlagd som referens. [Siv Martini 2018-03-06] OBS! Är osäker på om referensen Harada verkligen handlar om ketoprofen. Bör kollas före publicering.