Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klemastin

Sammanfattning

Fara - P - B 3 T - Risk Se nedan

Underliggande information för B kommer från Fass. För risken se rapporten Goodpoint 2019.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Tavegyl (klemastin) från GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (hämtad 2019-11-27).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "Log Pow is 6.4 calculated using a Novartis in-house program."

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av klemastin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Analyser av läkemedel i vattenmiljön

Klemastin har hittats i renat avloppsvatten i Region Stockholm under 2012–2016 men detekterades inte vid mätningar 2017 och 2018.

Rapport Goodpoint 2019

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av antihistaminerna desloratadin, cetirizin, loratadin, ebastin, klemastin och fexofenadin (Rapport Goodpoint 2019).

"Sammanfattande bedömning baserad på (förväntad) vattenexponering i relation till toxicitet och interaktion med måltavlor. Användning av klemastin (Tavegyl) bedöms utgöra en risk för påverkan på akvatiska organismer. Det stödjs av att uppmätta koncentrationer i miljön stämmer väl överens med predikterade halter, dessa halter bedöms, trots att de är mycket låga, kunna ansamlas i fisk till terapeutiska koncentrationer givet dess höga fettlöslighet (för vilken det finns en rimlig konsensusbedömning), och slutligen har halter över Cmax detekterats i vild fisk. Effektstudier på akvatiska organismer saknas för klemastin, så bedömningen baseras helt på ovanstående. Vilken typ av effekt en farmakologisk påverkan av histaminreceptorer via klemastin kan förväntas ge, och hur allvarliga dessa är, är således inte undersökt. Risken för påverkan är betydligt lägre, men inte försumbar, för fexofenadin. Övriga antihistaminer utgör en låg risk baserat på förväntad exponering och sannolikheten att ansamlas i biota till nära terapeutiska koncentrationer, samtidigt är bedömningen osäker på grund av bristfälliga effektdata. Ett utbyte av klemastin mot vilken som helst av övriga undersökta antihistaminer förordas ur miljösynpunkt."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-11-27] Finns Fass-info från GSK Consumer Healthcare. Finns ingen utredningsrapport. Har varit med i mätningar 2018 men under LOQ. Ändrat risken Kan ej uteslutas till Se nedan. Ändrat revideratdatum från 2019-01-21 och datum för miljörisk 2016-01-01 till 2019-11-27. [Helena Ramström 2019-07-10] Tagit bort artikeln Fick et al om 500 läkemedel. [Helena Ramström 2019-01-21] Eftersom inga data finns för P och T har jag ändrat 3* till "-". [Helena Ramström 2018-10-31] Finns Fass-info från GSK men ingen assessment report. Finns i SLL:s mätrapport 2012-2016 har varit med i mätningar 2017, under LOQ. Finns med i Ficks artikel Predicted critical concentrations for 500 pharmaceuticals. Ändrat riskbedömt från 2011 till 2016. Lagt till osäkert för T=3.