Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klindamycin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att klindamycin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Klindamycin har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att klindamycin är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av klindamycin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.


Denna sammanfattande information kommer från Fass. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.


Klindamycin finns med på bevakningslistan över ämnen för unionsomfattande övervakning inom vattenpolitikens område i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG.

Detaljerad information

Kommentar om Fass miljöinformation

Klindamycin har olika klassificering på fass.se. Enligt Lif (Läkemedelsindustriföreningen) sammanställer de olika läkemedelsföretagen miljöinformation för sina aktiva substanser baserat på interna studier och publicerade data. Utifrån data, som alltså kan skilja sig åt mellan olika företag, bedömer företagen miljörisken med vägledning av ”Environmental classification of pharmaceuticals at www.fass.se – Guidance for pharmaceutical companies 2012”. Svenska Miljöinstitutet (IVL) granskar bedömningen men har inte till uppgift att samordna/harmonisera miljöinformation från olika läkemedelsföretag för samma aktiva substans. Det är också frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Fass miljöinformation för Duac

Fass miljöinformation för Duac (klindamycin, bensylperoxid) från GSK (hämtad 2022-11-16).

Fara
Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: "Log Dowcalc at pH 7 = 0.38. Since log Kow < 4 at pH 7, the substance has a low potential for bioaccumulation."

Toxicitet: Data saknas.

Risk
Risk för miljöpåverkan av klindamycin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

Fass miljöinformation för Dalacin

Fass miljöinformation för Dalacin (klindamycin) från Pfizer (hämtad 2022-11-16).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: Data saknas. 

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av klindamycin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Klindamycin har detekterats i vattenmiljön i Sverige inklusive inom Region Stockholm.

EU:s vattenlagstiftning

"Under 2021 samlade kommissionen in data om flera andra ämnen som skulle kunna tas upp på bevakningslistan. Den tog hänsyn till de olika typer av relevant information som avses i artikel 8b.1 i direktiv 2008/105/EG och samrådde med experter från medlemsstaterna och intressentgrupper. Ämnen för vilka det råder osäkerhet om toxiciteten, eller för vilka de tillgängliga övervakningsmetodernas känslighet, tillförlitlighet eller jämförbarhet inte är tillräcklig, bör inte tas upp på bevakningslistan. Som lämpliga kandidater identifierades fungiciden azoxistrobin, herbiciden diflufenikan, insekticiden och det veterinärmedicinska läkemedlet fipronil, antibiotikumen klindamycin och ofloxacin, humanläkemedelet metformin och dess metabolit guanylurea samt en grupp bestående av tre solskyddsmedel (butylmetoxidibensoylmetan, även kallat avobenzon, oktokrylen, och bensofenon-3, även kallat oxybenzon). Upptagandet av läkemedel är förenligt med EU-strategin om läkemedel i miljön (6), och upptagandet av de två antibiotikumen är också förenligt med den europeiska One Health-handlingsplanen mot antimikrobiell resistens (7), som stöder användningen av bevakningslistan för att ”öka kunskapen om förekomst och spridning av antimikrobiella substanser i miljön”."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm