Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klobetasolpropionat

Sammanfattning

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Försumbar 

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Dermovat (klobetasolpropionat) (hämtad 2019-01-17)

Fara

Persistens: "< 5% primary (removal of parent) degradation in 14 days (OECD 302). [---] Clobetasol propionate is not readily degradable or inherently biodegradable. The phrase “Clobetasol propionate is potentially persistent” is thus chosen."

Bioackumulation: Log Pow = 3,49. "Since log Dow < 4 at pH 7, the substance has low potential for bioaccumulation."

Akut toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, lägst för fisk (Oncorhyncus mykiss) EC50 för fisk = 750 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2016. PEC/PNEC = 0,00129 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm