Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klobetason

Sammanfattning

Persistens. Klobetason är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Klobetason har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Klobetason har mycket hög akut toxicitet.
Risk. Risk för miljöpåverkan av klobetason kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga
ekotoxikologiska data.

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Emovat (klobetasonbutyrat) från GlaxoSmithKline (hämtad 2022-06-21).

Fara

Persistens: "Ready degradability: No data. Inherent degradability: <20% degradation in 28 days, primary biodegradation (OECD 302B). [...] Clobetasone butyrate is not readily degradable or inherently degradable. The phrase “Clobetasone butyrate is potentially persistent” is thus chosen."

Bioackumulation: Log Pow = 3,63 (TAD 3.02) ... Log Pow = 3,5.

Akut toxicitet: Det finns data för 1 trofinivå, kräftdjur (Daphnia magna): akut toxicitet EC50 48 h (immobilitet) > 430 mikrog/L (TAD 3.11/OECD 202) ... NOEC = 430 mikrog/L.

Risk

"PNEC cannot be calculated because data is not available for all three (algae, crustacean and fish) of the toxicity endpoints." Risk för miljöpåverkan av klobetason kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm