Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klopidogrel

Sammanfattning

Persistens. Klopidogrel bryts ned i miljön.
Bioackumulering. Klopidogrel har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Klopidogrel har måttlig kronisk toxicitet.
Risk. Användningen av klopidogrel (försäljningsdata Sverige 2019) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Denna sammanfattande information om fara kommer från fass.se och utredningsrapport för Plavix (klopidogrel) och Iscover (klopidogrel). Risken kommer från fass.se.

Detaljerad information

Allmänt om utredningsrapporter

Sedan 2006 finns krav på att det företag som ansöker om godkännande för försäljning av läkemedel inom EU ska göra en miljöriskbedömning (ERA) för de aktiva läkemedelssubstanserna. Delar av miljödata finns i den publika utredningsrapporten (PAR/EPAR för centralt godkända läkemedel). Miljöhänsyn vägs inte in i nytta-/riskförhållandet för humanläkemedel och miljöaspekter ingår inte heller i efterkontrollsystemet. Det finns således inget krav på företagen att hålla sig informerade om utvecklingen för deras substanser från miljösynpunkt och att därmed uppdatera miljöriskbedömningen vartefter ny information tillkommer.

Utredningsrapport för Plavix och Iscover

Utredningsrapport för Plavix och Iscover, Sanofi-Aventis, 10 December 2020, EMA/CHMP/657331/2020.

Fara

Persistens OECD 308: "Day 104: Water layer:parent compound: 0.0%. Transformation products: 14.8%. Sediment extract: parent compound: 0.0%. Transformation products: 47.9%."

Bioackumulation: Log Kow: 3,76±0,0013. OECD 305: "The evaluation of BCF expressed on a 5% lipid content basis is calculated to be 358 mg/L for the whole fish. The BCF values do not indicate any likelihood of significant bioconcentration of clopidogrel in the environment."

Kronisk toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste fisk NOEC 310 mikrog/L.

Risk

Risken, PEC/PNEC, uträknad från data i utredningsrapport från ett europeiskt perspektiv och utifrån förutsättningen att "this variation relates to an addition of a new therapeutic indication for clopidogrel to adult patients with high-risk transient ischemic attack or minor ischemic stroke."

PECsurfacewater = 0,515 mikrog/L.

PNEC = Lägsta NOEC, 310 mikrog/L/10 (bedömningsfaktorn (AF) för 3 kroniska studier) = 31 mikrog/L

PEC/PNEC = 0,0166 vilket ger risken försumbar.

Utredningsrapport för Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Mylan

Utredningsrapport för Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Mylan 14 November 2019, EMA/7091/2020.

"No Environmental Risk Assessment studies were submitted. The justification initially submitted by the Applicant for not providing new ERA studies was not considered adequate. In line with the Questions and answers on Guideline on the Environmental Risk Assessment of Medicinal Products for Human Use (EMEA/CHMP/SWP/4447/00), the Applicant was requested during the procedure to justify the absence of a possible significant increase of environmental exposure to the drug substances, providing concrete relevant data such the consumed quantities of active substances in kg/year, and based on European disease prevalence data for the refinement of Fpen. Furthermore, the Applicant was requested to provide information on an experimentally derived n-octanol/water partition coefficient (log Kow) for acetylsalicylic acid and clopidogrel. The Applicant provided the requested revised justification which was considered acceptable by the CHMP. The introduction of Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Mylan manufactured by Mylan S.A.S is considered unlikely to result in any significant increase in the combined sales volumes for all clopidogrel/acetylsalicylic acid containing products and the exposure of the environment to the active substance. Thus, the ERA is expected to be similar."

Utredningsrapport för DuoCover 

Nedan finns information om klopidogrel från assessment report för DuoCover (klopidogrel, acetylsalicylsyra) 17 december 2009 Doc. Ref: EMA/CHMP/195986/2010, EMEA/H/C/001144.

"The submitted environmental risk assessment (ERA) includes a phase II tier A analysis. However, the ERA Phase II tier A analyses for clopidogrel have not been completed. The adsorption/desorption study (OECD106) submitted with the Applicant`s responses to the CHMP D120 LOQ (List of Questions) indicate that clopidogrel is not expected to pose a risk to the terrestrial compartment. The aerobic transformation study in aquatic sediment system (OECD308), also submitted with the Applicant`s responses to the CHMP D120 LOQ, indicates the need to perform a sediment organism toxicity test. The applicant commits to submit an updated ERA that includes the ongoing and agreed studies, namely: the log Kow determination and if required a bioconcentration test (OECD 305), the repetition of the activated sludge respiration inhibition test (OECD 209) and the consequent revision of the PEC/PNEC ratio, and the sediment organism toxicity test. The commitment includes identifying the metabolite (transformation product > 10% as well as in water as in sediment, detected in chromatography region 4) as requested in OECD guideline 308. This was acceptable to CHMP." Ingen ytterligare information har återfunnits på EMAs webbplats.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Plavix (klopidogrel) från Sanofi AB (hämtad 2022-04-26).

Fara

Persistens OECD 308: "DT50total system = 7.5 (sediment 1) - 13.5 (sediment 2) days; DT50water = 7.2 (sediment 1) - 8.1 (sediment 2) days."

Bioackumulation: Log Pow = 3,76 vid pH 7.

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för fisk (Pimephales promelas) 310 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2019. PEC/PNEC = 0,014 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm