Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klotrimazol

Information

Fara 8 P 3 B 3 T 2 Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B och T kommer från Fass för Canesten (klotrimazol) (hämtad 2013-06-25). Ingen ny miljöinformation för klotrimazol finns publicerad på Fass.se (2018-09-05).

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Canesten (klotrimazol) (hämtad 2013-06-25).

Fara

Persistens: "CO2 evolution test, guideline, C.4 C. Test results 0% degradation in 28 days (guideline 79/831/EEC)."

Bioackumulation: "Log Pow 4.1 (EU guideline 92/69/EC, A.8). Since log Pow 4.1, the substance has high potential for bioaccumulation."

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för kräftdjur (Dapnia magna) 10 mikrog/L.

PBT-/vPvB-bedömning

Klotrimazol är inte en PBT-/vPvB-substans.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2011. PEC/PNEC = 0,013 vilket ger risken försumbar.

Analyser av läkemedel i vattenmiljön i Stockholms län

Klotrimazol har hittats i renat avloppsvatten och ytvatten inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016). Genomsnittlig reduktionsgrad var 96 %.

Rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö

Klotrimazol har detekterats i inkommande och utgående vatten från svenska avloppsreningsverk.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-09-05] Ja, som svar på frågan 2018-06-26 enligt referensgruppens möte 2018-08-27. Kollat försäljningen i Concise och den verkar vara ganska stabil mellan åren 2013 och 2017 med tanke Fass uppgift om risk som bygger på försäljningsdata 2011. [Helena Ramström 2018-06-26] Finns arkivinfo från 2013. Ingen ny info, varken assessment report eller Fass-info. Kollat Fass-info från 2013 och uppdaterat. Lowest chronic NOEC Dapnia magna = 10 μg/L = T = 2, gränsfall. Ändrat T från 3 till 2. Risken angavs vara bedömd 2013 men försäljningsdata från Fass är från 2011. Ändrat riskbedömning till 2011. För klotrimazol finns varken ny Fass-info eller assessment report. Det finns i arkivet Fass-info nedladdad 2013. Jag har nu uppdaterat dokumentet i Fontus med mer info och även ändrat T från 3 till 2, gränsfall, med avseende på kronisk toxicitet. Uppdaterad men ändå inte. Vad säger referensgruppen?