Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klotrimazol

Sammanfattning

Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på fass.se. Miljöinformation saknas (2021-09-10). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se. Klotrimazol övervakas inom ramen för EU:s vattenlagstiftning.

Persistens. Klotrimazol är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Klotrimazol har hög potential att
bioackumuleras.
Toxicitet. Klotrimazol har hög kronisk toxicitet.
Risk. Användningen av klotrimazol (försäljningsdata Sverige 2011) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Canesten (klotrimazol) (hämtad 2013-06-25).

Fara

Persistens: "CO2 evolution test, guideline, C.4 C. Test results 0% degradation in 28 days (guideline 79/831/EEC)."

Bioackumulation: "Log Pow 4.1 (EU guideline 92/69/EC, A.8). Since log Pow 4.1, the substance has high potential for bioaccumulation."

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för kräftdjur (Dapnia magna) 10 mikrog/L.

PBT-/vPvB-bedömning

Klotrimazol är inte en PBT-/vPvB-substans.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2011. PEC/PNEC = 0,013 vilket ger risken försumbar.

Analyser av läkemedel i vattenmiljön i Region Stockholm

Klotrimazol har hittats i renat avloppsvatten och ytvatten i Region Stockholm.

Rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö

Klotrimazol har detekterats i inkommande och utgående vatten från svenska avloppsreningsverk.

EU:s vattenlagstiftning

Klotrimazol övervakas inom ramen för EU:s vattenlagstiftning. "Ämnen för vilka det råder osäkerhet om toxiciteten, eller för vilka de tillgängliga övervakningsmetodernas känslighet, tillförlitlighet eller jämförbarhet inte är tillräcklig, bör inte tas upp på bevakningslistan. Som lämpliga kandidater identifierades sulfonamidantibiotikumet sulfametoxazol och diaminopyrimidinantibiotikumet trimetoprim, det antidepressiva medlet venlafaxin och dess metabolit O-desmetylvenlafaxin, en grupp av tre azolläkemedel (klotrimazol, flukonazol och mikonazol) ... Upptagandet av olika läkemedel är förenligt med EU-strategin om läkemedel i miljön, och upptagandet av de två antibiotikumen är också förenligt med den europeiska One Health-handlingsplanen mot antimikrobiell resistens, som stöder användningen av bevakningslistan för att ”öka kunskapen om förekomst och spridning av antimikrobiella substanser i miljön”."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm