Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klotrimazol

Sammanfattning

Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på fass.se. Miljöinformation saknas (2021-09-10). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se. Klotrimazol övervakas inom ramen för EU:s vattenlagstiftning.

Persistens. Klotrimazol är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Klotrimazol har hög potential att
bioackumuleras.
Toxicitet. Klotrimazol har hög kronisk toxicitet.
Risk. Användningen av klotrimazol (försäljningsdata Sverige 2011) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Canesten (klotrimazol) (hämtad 2013-06-25).

Fara

Persistens: "CO2 evolution test, guideline, C.4 C. Test results 0% degradation in 28 days (guideline 79/831/EEC)."

Bioackumulation: "Log Pow 4.1 (EU guideline 92/69/EC, A.8). Since log Pow 4.1, the substance has high potential for bioaccumulation."

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för kräftdjur (Dapnia magna) 10 mikrog/L.

PBT-/vPvB-bedömning

Klotrimazol är inte en PBT-/vPvB-substans.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2011. PEC/PNEC = 0,013 vilket ger risken försumbar.

Analyser av läkemedel i vattenmiljön i Region Stockholm

Klotrimazol har hittats i renat avloppsvatten och ytvatten i Region Stockholm.

Rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö

Klotrimazol har detekterats i inkommande och utgående vatten från svenska avloppsreningsverk.

EU:s vattenlagstiftning

Klotrimazol övervakas inom ramen för EU:s vattenlagstiftning. "Ämnen för vilka det råder osäkerhet om toxiciteten, eller för vilka de tillgängliga övervakningsmetodernas känslighet, tillförlitlighet eller jämförbarhet inte är tillräcklig, bör inte tas upp på bevakningslistan. Som lämpliga kandidater identifierades sulfonamidantibiotikumet sulfametoxazol och diaminopyrimidinantibiotikumet trimetoprim, det antidepressiva medlet venlafaxin och dess metabolit O-desmetylvenlafaxin, en grupp av tre azolläkemedel (klotrimazol, flukonazol och mikonazol) ... Upptagandet av olika läkemedel är förenligt med EU-strategin om läkemedel i miljön, och upptagandet av de två antibiotikumen är också förenligt med den europeiska One Health-handlingsplanen mot antimikrobiell resistens, som stöder användningen av bevakningslistan för att ”öka kunskapen om förekomst och spridning av antimikrobiella substanser i miljön”."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-09-05] Ja, som svar på frågan 2018-06-26 enligt referensgruppens möte 2018-08-27. Kollat försäljningen i Concise och den verkar vara ganska stabil mellan åren 2013 och 2017 med tanke Fass uppgift om risk som bygger på försäljningsdata 2011. [Helena Ramström 2018-06-26] Finns arkivinfo från 2013. Ingen ny info, varken assessment report eller Fass-info. Kollat Fass-info från 2013 och uppdaterat. Lowest chronic NOEC Dapnia magna = 10 μg/L = T = 2, gränsfall. Ändrat T från 3 till 2. Risken angavs vara bedömd 2013 men försäljningsdata från Fass är från 2011. Ändrat riskbedömning till 2011. För klotrimazol finns varken ny Fass-info eller assessment report. Det finns i arkivet Fass-info nedladdad 2013. Jag har nu uppdaterat dokumentet i Fontus med mer info och även ändrat T från 3 till 2, gränsfall, med avseende på kronisk toxicitet. Uppdaterad men ändå inte. Vad säger referensgruppen?