Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klozapin

Sammanfattning

Fara 9 P 3 B 3 T 3 Risk Låg

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass miljöinformation för Leponex (klozapin) hämtad 2011-04-29. Ingen ny miljöinformation för klozapin finns publicerad på fass.se (2018-09-04). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Leponex (hämtad 2011-04-29).

Fara

Persistens: "3% (aerobic, 28d, 20-24°C,OECD 301B) not readily biodegradable."

Bioackumulation: "log Kow 4.1 (Avdeef, 2003), log D 3.4 (pH 7, calculated using the Novartis internal Cheminformatics InSilico Profiling Tool, Novartis Institute of Biomedical Research, based on pKa and logP values; pKa1 = 3.52, pKa2 = 7.57)." Företages konklusion är att substansen har potential att lagras i vattenlevande organismer.

Akut toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för fisk (Oncorhynchus mykiss) 710 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2010. PEC/PNEC = 0,13 vilket ger risken låg.

Analyser av läkemedel i vattenmiljön i Stockholms län

Klozapin har tidigare hittats i renat avloppsvatten inom Stockholms län (2005–2012). Klozapin har inte analyserats under senare år.

Rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö

Reduktionsgraden för klozapin i avloppsreningsverk inom Stockholms län är mellan 28 och 49 %.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-09-05] Klozapin har inte analyserats för SLL:s del under senare år enligt mejl från Johanna Borgendahl 2018-09-04: "2012 och tidigare använde vi ett annat labb (Eurofins). Klozapin fanns med på deras analyslista, men inte på Umeå Universitets." [Helena Ramström 2018-09-05] Ja på frågan 2018-06-26, se minnesanteckningar från referensgruppens möte 2018-08-27. Ändrat riskår från 2011 till 2010. Med tanke på att risken grundar sig på försäljning 2010 kollade jag Concise. Försäljningen åren 2013 till 2017 verkar ha legat relativt stabil. [Helena Ramström 2018-06-26] Finns ingen ny Fass-info eller assessment report. Finns arkiv-info från 2011. A LC50 of 710 μg/L for rainbow trout has been used for this calculation. T akut = 3. log Kow 4.1. Degradation: 3% (aerobic, 28d, 20-24°C,OECD 301B) not readily biodegradable. Kolla med referensgruppen om Fontus ska uppdateras med avseende på Fass-info från 2011.