Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kodein

Sammanfattning

Fara - P - B 0 T - Risk Se nedan

Underliggande data för P, B och T kommer från Fass. Data för B stöds också av rapporten Goodpoint 2016.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Citodon (kodein, paracetamol) (hämtad 2019-02-13).

Fara

Persistens: "Det kan inte uteslutas att kodein, vattenfri är persistent, då data saknas."

Bioackumulation: log Kow = 1,14.

Toxicitet: Inga data.

Risk

"Risk för miljöpåverkan av kodein, vattenfri kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas."

Rapporten Goodpoint 2016

Kunskapen om kodeins förekomst i svenska vattendrag och påverkan på vattenlevande organismer är dålig. Låg potential för bioackumulering.

Analyser av läkemedel i vattenmiljön i Stockholms län

Kodein har hittats i renat avloppsvatten inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012-2016).

Kodein har hittats i spindlar

Kodein var ett av topp 5 mest frekvent återfunna läkemedel hos spindlar (artikeln av Richmond et al. 2018).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-02-13] Finns Fass-text för BioPhausia. Ingen assessment report. Finns i rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö, IVL:s mätrapporter 2010 resp. 2014, SLL:s mätrapport 2005-2012 resp. 2012–2016. Ändrat P = 3 till P = "-". Ändrat T = 1 till T = "-". Data saknas. [Helena Ramström 2018-04-18] Hittar inget i arkivet som underlag för PBT-värdet. Finns i broschyren Miljöklassificerade läkemedel 2014-2015. Ändrat riskbedömt från 2007 till 2016 med anledning av GoodPoints/Joakim Larssons rapport 2016. Har tagit bort följande eftersom det inte finns någon Fass-text och miljörisken är ändrad till "Se dokumentet": Riskbedömningen försumbar, enligt Fass.se, är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2007 och substansens toxicitet. [Helena Ramström 2018-01-22] Riskbedömt av GoodPoint Joakim Larsson 2016, bilaga 2, men har låtit 2007 stå kvar. Hittar ingen riskinformation i Fass 2018-01-22. [Siv Martini 2015-11-05] AstraZeneca har inte kvar sin dokumnetation på fass.se. Kopia saknas i arkivet. Vårt data är från 2007. Komb preparat finns. Övrigt (ej publicering) Försäljning I Stockholms län var försäljningen år 2015 av kodein (ATC-kod R05DA04) på recept och rekvisition 103 854 DDD (103 740 DDD år 2014) samt av kombinationationspreparat 5 537 951 DDD (582 619 DDD 2014). I Sverige år 2015, hämtade totalt 325 388 patienter ut kodeininnehållande läkemedel på recept (ATC-kod R05DA04 och N02AA59) . Det motsvarar 33 patienter per tusen invånare. Motsvarande siffra för Stockholms län är 43 patienter per tusen invånare.