Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Levofloxacin

Sammanfattning

Fara - P - B 0 T - Risk Försumbar

Toxiciteten har inte testats på blåalg (cyanobacterier) vilket medför att miljörisk inte säkert kan beräknas. Vid val av algtest för antibiotika rekommenderas test på blågrön alg (cyanobakterier) enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.

Riskbedömningen är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2015 och EC50 72 h (tillväxthämning) för grönalg = 7, 4 mg/L.

Levofloxacin är S-enantiomeren av racematet ofloxacin. Se därför även miljöinformation för ofloxacin. Vid analyser i vatten av ofloxacin mäts både ofloxacin och levofloxacin.

Ofloxacin har hittats i renat avloppsvatten och dricksvatten inom Stockholms län. Ofloxacin fanns med i Stockholms läns landstings förteckning över miljöbelastande läkemedelssubstanser inom Stockholms län, enligt miljöprogrammet Miljöutmaning 2016 men försäljingen har minskat i SLL och därmed även halterna i avloppsvattnet. Ofloxacin har därför strukits i förteckningen över substanser med risk för miljöpåverkan. Halterna i vatten kommer fortsättningsvis att följas av SLL:s Hållbarhetsavdelning.

Studier har visat att även låga koncentrationer av antibiotika i miljön kan trigga antibiotikaresistens och därför bör så lite som möjligt hamna i vår omgivning.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm