Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Linagliptin

Sammanfattning

Persistens. Linagliptin bryts ned långsamt i miljön.
Bioackumulering. Linagliptin har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Linagliptin har låg kronisk toxicitet.
Risk. Användningen av linagliptin (försäljningsdata Sverige 2019) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Utredningsrapport

Utredningsrapport för linagliptin från Glyxambi (empagliflozin, linagliptin) 15 september 2016, EMA/749639/2016.

Fara

Persistens OECD 308: "DT50, water = 0.8/1.1d (r/p), DT50, sediment = 110/42.2d (r/p), DT50, whole system = 5.2/1.6d (r/p), Shifting to sediment = 50.9% (r), 72.4% (p) at day 100. r = river, p = pond, DT50 values at 20°C; Significant shifting to sediment observed"." Enligt expert bedöms linagliptin brytas ned långsamt i miljön (Forskare vid Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES), Stockholms universitet 2019-01-21).

Bioackumulation: Log Kow = 1,7.

Toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för kräftdjur (Daphnia sp.) NOEC = 3 200 mikrog/L.

Risk

Risken, PEC/PNEC, uträknad från data i assessment report från ett europeiskt perspektiv:

PECsurfacewater, default Fpen = 0,025 mikrog/L.

PNEC = Lägsta NOEC, 3 200 mikrog/L/10 (bedömningsfaktorn (AF) för 3 kroniska studier) = 320 mikrog/L

PEC/PNEC = 0,000078 vilket ger risken försumbar.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Trajenta (linagliptin) (hämtad 2022-03-31).

Fara

Persistens: För detaljer se Fass miljöinformation. "Linagliptin was not readily biodegradable (OECD 301A, GLP). Further, in an OECD Guideline 308 simulation study, Linagliptin was slowly degraded in the environment. In abiotic degradation studies, Linagliptin did not undergo significant degradation by hydrolysis or photolysis. Based on these combined data, Linagliptin is considered to be slowly degraded in the environment."

Bioackumulation: "The n-octanol/water partition coefficient was in an OECD Guideline 122 (GLP) study determined to -1.6 at pH 5.0, 0.1 at pH 7.0 and 1.5 at pH 9.0, respectively."

Toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för kräftdjur (Daphnia magna) NOEC = 3 200 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige år 2019. PEC/PNEC = 0,0000118 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2022-03-31] Finns Fass-info från Boehringer Ingelheim. Har inte hänt något i utredningsrapportsväg. Revideratdatum 2019-10-15 ändrat till 2022-03-31 och datum för miljörisk ändrat från 2016-01-01 till 2019-01-01. [Helena Ramström 2019-10-15] Fass-info för Trajenta med samma info som tidigare men tagit den information och ändrat reviderat datum 2019-01-24 till 2019-10-15.[Helena Ramström 2019-01-23] Fått mejl från Claudia Coll 2019-01-21 om tolkningen av persistens i EMA:s utredningsrapport Glyxambi (empagliflozin, linagliptin) 15 september 2016, EMA/749639/2016: Fått mejl från Claudi 2019-01-21 "I think linagliptin is “slowly degraded” in the environment, and thus presents degradation half-lives in a gray area around the persistence criteria. The key DT50 to look at is the one in sediment, since the studies point that the compound mostly ends up in that compartment and it does turn out the DT50s in the sediment are the slowest. Especially in the OECD308 results (both in FASS and the EMA report), I’m critical about how to interpret the reported half-life close to the 120 days persistence criteria (110 days with river water/sediment). Since the temperature for the test was relatively high (20°C) I would expect an even slower degradation at lower temperatures (i.e. more representative of Swedish weather). Therefore, linagliptin is likely persistent in some aquatic ecosystems and in some others it will not be considered persistent, but I don’t think we can make a clear cut for now. [Helena Ramström 2019-01-21] Mejlat Claudia Coll om tolkning av persistens i assessment report för Glyxambi. [Helena Ramström 2018-11-19] Finns Fass-info från Boehringer Ingelheim och finns assessment report. Inget i några mätrapporter och inte heller i Fick J et al 2010 om 500 pharmaceuticals. Ändrat riskbedömt från 2014 till 2016. Ändrat T osäkert = 2 till T = 0. Persistens? Ta med referensgruppen.