Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lisinopril

Sammanfattning

Fara 3 P 3 B 0 T 0 Risk Låg

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B och T kommer från Fass. För risken se rapporten Goodpoint 2019.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Zestril (Lisinopril) från AstraZeneca (hämtad 2019-12-04).

Fara

Persistens: "0% biodegradation after 28 days (OECD 301C). "Based on this information (considering that no other data is available) the substance has been assigned the risk phrase: "Lisinopril dihydrate is potentially persistent."

Bioackumulation: "Since Log P < 4 the phrase "Lisinopril dihydrate has low potential for bioaccumulation” is assigned."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligast alg (Pseudokirchneriella subcapitata) och kräftdjur (Daphnia magna) 120 000 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2017. PEC/PNEC = 0,000052 vilket ger risken försumbar.

Rapport Goodpoint 2019

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av angiotensin converting enzyme (ACE)-hämmarna enalapril, ramipril, lisinopril och kaptopril (Rapport Goodpoint 2019).

ACE-hämmare har en stor försäljning men alla jämförda substanser (undantaget ramipril) och aktiva metaboliter är mycket vattenlösliga med mycket låg potential att ansamlas i akvatisk biota till nivåer som bedöms medföra någon risk. För ramipril finns en viss risk att substansen når miljön och biokoncentrerar i biota i tillräckligt hög grad för att orsaka en farmakologisk påverkan. Dock saknas helt biokoncentrationsdata för de undersökta substanserna. De toxicitetstester som finns att tillgå visar på låg toxicitet för akvatiska organismer, men de är akuttester och de är inte designade för att adressera ACE-hämmarnas specifika verkan.

Även om miljörisken är högst för ramipril är ändå den sammanlagda evidensen för miljörisk tämligen låg. Inga utbyten av miljöskäl förordas därför. Mer forskning kring ramipril och dess potential för biokoncentration och toxicitet (kronisk och mekanismbaserad) efterfrågas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm