Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Loperamid

Sammanfattning

Fara 7* P 3* B 3 T 1 Risk Låg

Underliggande data för P och B kommer från tidigare Fass miljöinformation. T-värdet kommer från broschyren Miljöklassificerade läkemedel 2014–2015. Ingen ny miljöinformation finns på fass.se (2018-12-05). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se. Risk kommer från Rapport Goodpoint 2016.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Primodium (loperamid) (hämtad 2013-05-28).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: "Loperamid har hög potential att bioackumuleras."

Risk

"Användning av loperamid har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan."

Läkemedel som hittats i vatten och fisk

Loperamid har hittats i renat avloppsvatten och fisk inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016). Loperamid har också ingått i mätprogrammet för 2017 men inte detekterats.

Rapport Goodpoint 2016

Halterna i fisk är inte relevanta att jämföra med plasmahalter i människa. Effektstudier saknas. Loperamid har bedömts kunna strykas från övervakningsprogram på grund av låg risk.

Referenser

  1. Fass.se för vårdpersonal
  2. Stockholms läns landsting. Miljöklassificerade läkemedel 2014–2015. Stockholm; 2014.
  3. SLL. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljö, 2012–2016.
  4. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd. Fick J, Lindberg RH, Kaj L, Brorström-Lundén E. Results from the Swedish National Screening Programme 2010. Subreport 3, B 2014 Pharmaceuticals.
  5. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd Fick J, Lindberg RH, Fång J, Magnér J, Kaj L, Brorström-Lundén E. Screening 2014. Analysis of pharmaceuticals and hormones in samples from WWTPs and receiving waters. Rapport C 135.
  6. Goodpoint. Prioritering av läkemedel med miljörisk inom SLL. Stockholm: Goodpoint; 2016. Rapport LS 2016–0634.
  7. Stockholms läns landsting. Kloka listan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-01-16] Ändrat risken försumbar till låg (Rapport Goodpoint 2016). [Helena Ramström 2018-12-05] Finns ingen Fass-info eller assessment report. Finns arkivinfo från 2013. Finns i IVL 2010 resp. 2014. Finns i SLL:s mätrapport 2012-2016. Mättes också 2017 men detekterades inte. Finns i artikeln Fick J et al 2010 med 500 pharmaceuticals. B var tidigare ändrat från 3 till 0. I Fass-info, Primodium, från 2013 anges "loperamid har hög potential att biockumuleras". Ändrat B 0 till 3.