Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Loperamid

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att loperamid är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att loperamid bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att loperamid är toxiskt, då data saknas.

Risk. Användningen av loperamid har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan (2016).


Miljöinformation saknas på fass.se för loperamid (2023-01-23). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se. Risken kommer från miljöutredning från Goodpoint 2016.


Detaljerad information

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Loperamid har hittats i dricksvatten och renat avloppsvatten i Region Stockholm 2019. Loperamid har ingått i mätprogrammet under senare år men varit under kvantifieringsgränsen. Loperamid har uppmärksammats i nationella screeningprogram (2010 respektive 2014).

Rapport Goodpoint 2016

Halterna i fisk är inte relevanta att jämföra med plasmahalter i människa då det är ett lokalt verkande läkemedel. Effektstudier saknas. Loperamid har bedömts kunna strykas från övervakningsprogram på grund av låg risk.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm