Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Losartan

Sammanfattning

Denna sammanfattande information om persistens och toxicitet kommer från Fass. Information om bioackumulation och risk kommer från utredningen av Goodpoint.

Persistens. Losartan är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Losartan har hög potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Losartan har låg kronisk toxicitet.
Risk. Se rapporten från Goodpoint.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Cozaar (losartan) från MSD (hämtad 2021-06-28).

Fara

Persistens: "Losartan has been found to degrade under natural light conditions however no data are available on metabolites. Therefore the phrase “Losartan is potentially persistent” was thus chosen."

Bioackumulation: Log Kow = 1,2 (OECD 107).

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för fisk (Pimephales promelas) 10 000 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 0,0015 vilket ger risken försumbar.

Rapport Goodpoint 2019

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av angiotensin II-antagonisterna kandesartan, losartan, valsartan, irbesartan, eprosartan samt telmisartan (Rapport Goodpoint 2019).

"Angiotensinreceptorblockerare är relativt stabila och kan nå vattenmiljön i koncentrationer som är högre än för många andra läkemedel. De är alla fettlösliga vilket tyder på hög potential för biokoncentration i biota, vilket dokumenterats för irbesartan, emedan telmisartan inte biokoncentrerar i proportion till dess mycket höga fettlöslighet. För övriga substanser saknas biokoncentrationsdata. Måltavlan är konserverad i fisk men inte ryggradslösa djur och alger. Tillväxtstudier (28–32 dagar) på fisk för fyra av substanserna (kandesartan, losartan, valsartan, irbesartan) visar dock på låg toxicitet, men mekanismbaserad effektdata saknas helt för alla.

Baserat på ovanstående kan ingen av angiotensinreceptorblockarna tillskrivas ”hög” miljörisk, samtidigt sticker irbesartan ut som en substans med högre risk än övriga, givet de data som finns tillgänglig. Försäljningen av irbesartan är låg i relation till kandesartan och losartan. 2018 förskrevs drygt 18 gånger mer losartan än irbesartan och drygt 18 gånger mer kandesartan än irbesartan i Sverige (i DDD räknat, exkluderat kombinationspreparat). Om irbesartan genomgående byttes ut mot losartan eller kandesartan skulle därför sannolikt halterna av losartan alternativt kandesartan i miljön endast öka med runt 6% i medeltal och därför öka miljörisken för dessa marginellt, men det skulle eliminera miljörisken med irbesartan. Det ska dock nämnas att miljörisken är oklar för alla undersökta substanser.

Baserat på halter av irbesartan över CEC i svenska ytvatten, samt biokoncentration i vild fisk och en relativt stor persistens i avloppsreningsverk och miljö finns det en riskbild som bör undersökas vidare. Skälen för utbyte av irbesartan är i dagsläget måttliga, och läget är svårbedömt. Ett utbyte av irbesartan mot endera losartan eller kandesartan kan vara motiverat, primärt baserat på att miljöexponeringen för losartan eller kandesartan skulle öka endast marginellt."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2021-06-28] Finns Fass-info från MSD. Finns ingen utredningsrapport. Ändrat revideratdatum från 2019-11-07 till 2021-06-28. [Helena Ramström 2019-11-25] Bytt Goodpoint dokument med försättsblad om vem som beställt och om coypright. [Helena Ramström 2019-11-18] Lagt in länk till Goodpoints rapport. [Helena Ramström 2019-11-18] Lagt in länk till Goodpoints rapport 2019 och tog bort referensen enligt SOPen Fick J, Lindberg RH, Tysklind M, Larsson DG. Predicted critical environmental concentrations for 500 pharmaceuticals. Regul Toxicol Pharmacol. 2010;58:516-23. . [Helena Ramström 2019-11-07.] Finns Fass-info från MSD. Ingen utredningsrapport. Finns i Stockholm vattens mätrapport. Finns i Region Stockholms mätningar 2005-2012. Revideratdatum ändrat från 2018-10-11 till 2019-11-07. [Helena Ramström 2018-03-19] Var med i provtagningar 2005-2012. Lagt till detta. Beställt artikeln Godoy et al 2015, ska läggas till när jag får den. [Siv Martini 2018-03-06] Är losartan med i provtagningarna. Ange i så fall att det ej hittats. resp inte varit med i provtagningarna. [Siv Martini 2017-03-20] Data om miljöeffekter är dock begränsade. Fråga Claire om översättning.