Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Losartan

Fara 3 P 3 B 0 T 0 Risk Se nedan

Information

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B och T kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Losartan Comp (hydroklortiazid, losartan) (hämtad 2018-03-19).

Fara

Persistens: "Losartan has been found to degrade under natural light conditions however no data are available on metabolites. Therefore the phrase “Losartan is potentially persistent” was thus chosen."

Bioackumulation: Log Kow = 1,2.

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för fisk (Pimephales promelas) 10 000 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2015. PEC/PNEC = 0,001 vilket ger risken försumbar.

Rapport Goodpoint 2016

Prioritering av läkemedel med miljörisk inom SLL. Stockholm: Goodpoint; 2016. Rapport LS 2016–0634. Ganska stor marginal mellan halter i miljön och den mängd som ger miljöpåverkan. Data om miljöeffekter är dock begränsade.

Läkemedel i vattenmiljön

Losartan har tidigare hittats i renat avloppsvatten och ytvatten inom Stockholms län (2005–2012).

Rapport Goodpoint 2018

Relativ bedömning av miljörisk vid användning av angiotensin II-antagonisterna irbesartan och losartan (Rapport Goodpoint 2018). "Mätningar av irbesartan i in- och utgående avloppsvatten i tre reningsverk i Stockholm sedan 2012 i SLLs interna mätserie visar på halter upp till 373 ng/L och i princip ingen reducering av avloppsvattenbehandlingen. Inte heller i labbstudier är irbesartan mikrobiologiskt lättnedbrytbart."

"Enligt Fass (Aprovel, Sanofi) har irbesartan ett log P om 1,13 emedan Drugbank rapporterar betydligt högre predikterade log P mellan 4,5 och 5,56. Det faktum att irbesartan hittas i vild svensk fisk talar starkt emot ett log P om 1,13."

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-10-11

[Helena Ramström 2018-03-19] Var med i provtagningar 2005-2012. Lagt till detta. Beställt artikeln Godoy et al 2015, ska läggas till när jag får den. [Siv Martini 2018-03-06] Är losartan med i provtagningarna. Ange i så fall att det ej hittats. resp inte varit med i provtagningarna. [Siv Martini 2017-03-20] Data om miljöeffekter är dock begränsade. Fråga Claire om översättning.