Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Merkaptopurin

Sammanfattning

Fara 4* P 3 B 0 T 1* Risk Kan ej uteslutas

Uppgifterna om fara (P och T) och risk baseras på tidigare miljöinformation på Fass.se. Miljöinformation saknas på fass.se (2019-03-13). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se. Data för B från assessment report och stöds också av Fass miljöinformation.

Assessment report

Assessment report för Mercaptopurine Nova Laboratories 21 Juli 2011 EMA/CHMP/668488/2011.

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: Log Kow = 0,71; -0,17 vid pH 5,7 och – 0,37 vid pH 7,4; 0,01 vid pH 7,4. "The log partition coefficient in octanol/water (log Kow) values of 6-mercaptopurine is < 4.5, such that this drug substance does not present any hazards with respect to bioaccumulation and persistence."

Toxicitet: Inga data.

Risk

"PECsurfacewater values for 6-mercaptopurine has been calculated to be 0.00116 μg/L. This value is nearly 10 times lower than the action limit of 0.01 μg/L. Therefore, Phase II environmental fate and effects assessments were not considered necessary, which is acceptable and in line with the aforementioned guideline."

Referenser

  1. Stockholms läns landsting. Miljöklassificerade läkemedel 2014–2015. Stockholm; 2014.
  2. European Medicines Agency. European public assessment reports (EPAR).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm