Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metformin

Sammanfattning

Denna sammanfattande information om persistens och bioackumulation för metformin är från utredningsrapport Segluromet (ertugliflozin/metforminhydroklorid) 25 Januari 2018, EMA/86928/2018 och Fass. Information om toxicitet kommer från Fass miljöinformation för Komboglyze. Risken kommer från utredningen av Goodpoint.

Persistens. Metformin bryts ned långsamt i miljön.
Bioackumulering. Metformin har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Metformin har måttlig kronisk toxicitet.
Risk. Användningen av metformin har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.

Detaljerad information

Utredningsrapport

Utredningsrapport för metformin från Segluromet (ertugliflozin/metforminhydroklorid) 25 January 2018, EMA/86928/2018.

Fara

Persistens: "DT50, sediment (20C) = 14d, DT50, water (12C) = 12–43.3d, DT50, sediment (12C) = 38.8d, % shifting to sediment = 50.8–59.5% AR after 17d. TG218 test. Metformin can be considered persistent in water according to PBT criteria (DT50 > 40d)."

Bioackumulation: log Kow -2, "Not B".

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för tre trofinivåer, lägst NOEC för fisk 10000 mikrog/L.

Risk

Risken, PEC/PNEC, uträknad från data i utredningsrapporten från ett europeiskt perspektiv:

PEC = 5,0 mikrog/L

PNEC = Lägsta NOEC, 10000 mikrog/L/10 (bedömningsfaktorn (AF) för tre kroniska studier) = 1000 mikrog/L

PEC/PNEC = 0,005 som ger risken försumbar.

Fass miljöinformation för Eucreas (metformin, vildagliptin) från Novartis (hämtad 2021-06-29)

"Disclaimer: With the exception of the literature studies and the Novartis Core data sheet, all studies used in this Environmental Assessment are the property of Janssen. Novartis has been authorised by Janssen to use the study reports for the purpose of contributing to the Swedish www.fass.se database."

Fara

Persistens: "DT50 (total system) = 43.0–53.0 days (OECD 308, 101 days). [...] According to the pass criteria for OECD308 studies, metformin can be classified as ‘Metformin is slowly degraded in the environment' (DT50 for total system ≤ 120 days)." 

Bioackumulation: "Log P = -2.48 (OECD107)."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste fisk (Pimephales promelas, fathead minnow) NOEC 32 dagar = 10300 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 0,024 som ger risken försumbar.

Fass miljöinformation för Komboglyze (metformin, saxagliptin) från AstraZeneca (hämtad 2021-06-29)

Fara

Persistens: "Percentage Aerobic Biodegradation (FDA 3.11) 10 mg/L 28 d 0.6%: Not readily biodegradeable. OECD 308: 102 d. 1.0 mg/L (High Organic Matter Sediment) DT50 = 6.59 days (Total System) 1.0 mg/L (Low Organic Matter Sediment) DT50 = 55.0 days (Total System). Results from the aerobic biodegradation test, showed that metformin hydrochloride is not readily biodegradable. Evidence from the OECD 308 study is that metfromin hydrochloride is likley to dissipate from the aqueous phase and partition into the sediment phase. [...] The phrase “Metformin hydrochloride is slowly degraded in the environment.” has been assigned."

Bioackumulation: Log Kow = -1,43.

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjur (Ceriodaphnia dubia) NOEC 1000 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2017. PEC/PNEC = 0,23 µg/L vilket ger risken låg.

Rapport Goodpoint

Uppmätta halter i Sverige är långt under rapporterad effektnivå. Utomlands rapporteras betydligt högre halter i avloppsvatten.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2021-06-29] Finns Fass-info från Novartis och AstraZeneca. Inget nytt på EMAs webbplats om utredningarapporter. Revideratdatum 2018-06-01 ändrat till 2021-06-29. [Helena Ramström 2018-05-29] Ändrat T från 1 till 0 avseende kronisk toxicitet. Joakim Larsson har med som referens till mätningar i SLL 2005-2012. Jag hittar inte om metformin där. Kolla med Johanna Borgendahl. Har låtit detta vara utan åtgärd. [Helena Ramström 2018-04-05] PBT ska kollas efter referensgruppens möte i april 2018. T-värdet som kronisk toxicitet? Fass miljörisk? Tagit Novartis med senaste försäljningsdata 2015. AstraZenecas med försäljningsdata från 2014 blir låg risk. Joakim Larsson har med som referens till mätningar i SLL 2005-2012. Jag hittar inte om metformin där. Kolla med Johanna Borgendahl. [Siv Martini 2017-12-01] Detta är en substans som bör mätas enl Joakim Larsson rapport. Substansen finns dock inte med i provtagningsrapporten varför meningen tagits bort: om att SLL regelbundet mäter halten i vatten. [Siv Martini 2017-03-14] T-värdet kan behöva uppdateras. Se Astra Zeneca och diskutera med ref gruppen. [Siv Martini 2017-03-14] Risken ändrad.