Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metronidazol

Sammanfattning

Persistens. Metronidazol är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Metronidazol har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Metronidazol har låg kronisk toxicitet.
Risk. Se utredningen från Goodpoint 2018.

Denna sammanfattande information om fara kommer från Fass. Risken kommer från utredningen av Goodpoint 2018, se nedan.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Flagyl (metronidazol) från Sanofi AB (hämtad 2022-04-20).

Fara

Persistens: "Ready degradability. Test results showed 1 % degradation in 28 days. (OECD 301)"

Bioackumulation: "Partitioning coefficient: logP = -0.15 (pH unknown, source ALOGPS)."

Kronisk toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste Cyanobacteria EC10 13500 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2019. PEC/PNEC = 0,00015 vilket ger risken försumbar. "To calculate the PNEC from an anti-microbial effect study with cyanobacteria, a default assessment factor of 10 is applied to the EC10. The EC10 is preferred over the NOEC for PNEC derivation, even if the former is higher than the latter."

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Risk finns för selektion av resistenta bakterier med de koncentrationer som uppmätts i svenska avloppsreningsverk. Uppskattningen av selektiv koncentration är dock mycket osäker för metronidazol och mätningar har inte genomförts de senaste åren. Metronidazol har tidigare hittats i renat avloppsvatten och ytvatten i Region Stockholm (2005–2012).

Rapport Goodpoint 2018

Jämförande bedömning av miljörisk och risk för resistensselektion vid human användning av ivermektin, metronidazol, lymecyklin och azelinsyra (Rapport Goodpoint 2018). "Risken är klart högst för användning av lymecyklin baserat på uppmätta koncentrationer av tetracyklin i orenat avloppsvatten som överstiger experimentellt etablerade selektiva nivåer för antibiotikaresistens i bakterier. En liknande men lägre riskbild finns för metronidazol baserat på total användning, men med betydligt lägre empiriskt stöd avseende effektnivån. Den topikala användningen av metronidazol medför försumbar risk för resistensselektion i reningsverk. Risken för effekter av human användning av ivermektin är också låg given ett förväntat bidrag till exponering i akvatiska miljöer i sub ng-nivå, och en majoritet av effektstudier som visar på effektnivåer som är betydligt högre. Då det finns (åtminstone) en studie som rapporterar effekter vid 1 pg/L kan man dock inte helt utesluta risk. För azelinsyra finns inget som tyder på en miljörisk."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2022-04-20] Finns Fass-info från Sanofi. Ingen utredningsrapport. Finns med i rapporten Stockholms vattenmiljö, inte i IVL:s rapporter. Har tidigare 2005-2012 mätts i Region Stockholm. Ändrat revideratdatum 2018-10-25 till 2022-04-20. [Helena Ramström 2018-10-25] Green algae, Chlorella spp EC50 72 h (growth rate) = 12 500 μg/L är det som ska användas eftersom 2 030 μg/L avser ett EC10-värde. EC50 72 h (growth rate) = 12 500 μg/L ger T=1. Ändrat T till det från T=2 osäker. [Helena Ramström 2018-10-11] Finns Fass-info från Sanofi. Finns ingen assessment report. I Fass-info finns EC10 72 h (growth rate) = 2 030 μg/L, EC50 72 h (growth rate) = 12 500 μg/L (ISO 8692). Man har använt det sistnämnda värdet för uträkning av PNEC? Har mejlat en fråga om detta till miljo@fass.se. [Helena Ramström 2018-03-27] Tog bort följande text: "Försäljningen av metronidazol kommer därför fortsättningsvis att följas av SLL." Något att hålla koll på. Riskbedömning år 2016 enligt GoodPoints rapport 2016. Kollat PBT enligt Fass-text miljöbedömning av Sanofi och fått det till samma. Ändrat PBT-datum från 2016-04-05 till 2018-03-27.