Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metronidazol

Information

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Se nedan

T-värdet i PBT avser akut toxicitet.

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Risk finns för selektion av resistenta bakterier med de koncentrationer som uppmätts i svenska avloppsreningsverk. Uppskattningen av selektiv koncentration är dock mycket osäker för metronidazol och mätningar har inte genomförts de senaste åren. Metronidazol har tidigare hittats i renat avloppsvatten och ytvatten inom Stockholms län (2005–2012).

Fass miljöinformation

Riskbedömningen försumbar, enligt Fass.se, är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2014 och substansens toxicitet.

Rapport Goodpoint 2018

Jämförande bedömning av miljörisk och risk för resistensselektion vid human användning av ivermektin, metronidazol, lymecyklin och azelinsyra (Rapport Goodpoint 2018). "Risken är klart högst för användning av lymecyklin baserat på uppmätta koncentrationer av tetracyklin i orenat avloppsvatten som överstiger experimentellt etablerade selektiva nivåer för antibiotikaresistens i bakterier. En liknande men lägre riskbild finns för metronidazol baserat på total användning, men med betydligt lägre empiriskt stöd avseende effektnivån. Den topikala användningen av metronidazol medför försumbar risk för resistensselektion i reningsverk. Risken för effekter av human användning av ivermektin är också låg given ett förväntat bidrag till exponering i akvatiska miljöer i sub ng-nivå, och en majoritet av effektstudier som visar på effektnivåer som är betydligt högre. Då det finns (åtminstone) en studie som rapporterar effekter vid 1 pg/L kan man dock inte helt utesluta risk. För azelinsyra finns inget som tyder på en miljörisk."

Referenser

  1. Goodpoint. Prioritering av läkemedel med miljörisk inom SLL. Stockholm: Goodpoint; 2016. Rapport LS 2016–0634.
  2. Khalil WK, Mahmoud MA, Zahran MM, Mahrous KF. A sub-acute study of metronidazole toxicity assessed in Egyptian Tilapia zillii. J Appl Toxicol. 2007;27:380-90.
  3. Bengtsson-Palme J, Larsson DG. Concentrations of antibiotics predicted to select for resistant bacteria: Proposed limits for environmental regulation. Environ Int. 2016;86:140-9.
  4. Fick J, Lindberg RH, Tysklind M, Larsson DG. Predicted critical environmental concentrations for 500 pharmaceuticals. Regul Toxicol Pharmacol. 2010;58:516-23.
  5. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljön, 2005-2012. Trossa AB På uppdrag av Stockholms läns landsting. 2014.
  6. Fass.se för vårdpersonal
  7. Goodpoint. Jämförande bedömning av miljörisk och risk för resistensselektion vid human användning av ivermektin, metronidazol, lymecyklin och azelinsyra. Stockholm: Goodpoint; 2018.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-10-25] Green algae, Chlorella spp EC50 72 h (growth rate) = 12 500 μg/L är det som ska användas eftersom 2 030 μg/L avser ett EC10-värde. EC50 72 h (growth rate) = 12 500 μg/L ger T=1. Ändrat T till det från T=2 osäker. [Helena Ramström 2018-10-11] Finns Fass-info från Sanofi. Finns ingen assessment report. I Fass-info finns EC10 72 h (growth rate) = 2 030 μg/L, EC50 72 h (growth rate) = 12 500 μg/L (ISO 8692). Man har använt det sistnämnda värdet för uträkning av PNEC? Har mejlat en fråga om detta till miljo@fass.se. [Helena Ramström 2018-03-27] Tog bort följande text: "Försäljningen av metronidazol kommer därför fortsättningsvis att följas av SLL." Något att hålla koll på. Riskbedömning år 2016 enligt GoodPoints rapport 2016. Kollat PBT enligt Fass-text miljöbedömning av Sanofi och fått det till samma. Ändrat PBT-datum från 2016-04-05 till 2018-03-27.