Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metylfenidat

Information

Fara 5* P 3* B 0 T 2 Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för B kommer från Fass miljöinformation för Concerta (metylfenidat) hämtad 2018-09-04. Underliggande data för P kommer från Fass miljöinformation för Ritalin (metylfenidat) hämtad 2011-05-27. Underliggande data för T kommer från Fass miljöinformation för Concerta hämtad 2011-05-27. Risken är uträknad utifrån data för PNEC-värdet från Concertas miljöinformation hämtat 2011-05-27 och redovisat PEC-värde från Fass miljöinformation för Concerta hämtat 2018-09-04 då man i Fass miljöinformation för Concerta hämtad 2018-09-04 anger att risk för miljöpåverkan av metylfenidat inte kan uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Fass miljöinformation

Fara

Persistens enligt Fass miljöinformation för Ritalin hämtad 2011-05-27: "Degradation: 4% (aerobic, OECD 301E) not readily biodegradable."

Bioackumulation enligt Fass miljöinformation för Concerta hämtad 2018-09-04: log Dow = 0,2.

Akut toxicitet enligt Fass miljöinformation för Concerta hämtad 2011-05-27: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för grön alg (Selenastrum capricornutum) 6 mg/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2016 enligt Fass miljöinformation för Concerta hämtad 2018-09-04. PEC anges till 0,15029664 mikrog/L. PNEC (Fass miljöinformation för Concerta hämtad 2011-05-27) = 6 mg/L/1000 (AF) = 6 mikrog/L. PEC/PNEC = 0,025 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-09-06] Inget i mätrapporter från SLL, Lmsrester i Stockholms vattenmiljö eller IVL-rapporter (B2014 resp. C135). [Helena Ramström 2018-09-04] Finns Fass-info från Janssen. Finns ingen assessment report. Riskår ändrat från 2011 till 2016. Fass 2018-07 ekotoxikologiska data saknas men finns sedan tidigare i "gammal" Fass-text. Diskussion med referensgruppen. Enl. referensgruppens möte 2018-08-27 kan man ta från äldre Fass-info. Viktigt att källan framgår.