Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metylfenidat

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från olika Fass-texter, se under detaljerad information, inklusive tidigare publicerad information.

Persistens. Metylfenidat är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Metylfenidat har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Metylfenidat har hög akut toxicitet.
Risk. Användningen av metylfenidat (försäljningsdata Sverige 2019) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fara

Persistens enligt Fass miljöinformation för Ritalin (metylfenidat) hämtad 2011-05-27: "Degradation: 4% (aerobic, OECD 301E) not readily biodegradable."

Bioackumulation enligt Fass miljöinformation för Concerta (metylfenidat) hämtad 2021-07-02: log Dow = 0,2.

Akut toxicitet enligt Fass miljöinformation för Concerta hämtad 2011-05-27: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för grön alg (Selenastrum capricornutum) 6 mg/L.

Risk

Fass miljöinformation för Concerta (metylfenidat) hämtad 2021-07-02 anger: "Risk för miljöpåverkan av metylfenidat kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas."Tillverkare har på fass.se angett att data om miljöpåverkan saknas för substansen så att miljörisk inte kan beräknas. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2019 enligt Fass miljöinformation för Concerta hämtad 2021-07-02. PEC anges till 0,146449664 mikrog/L. PNEC (Fass miljöinformation för Concerta hämtad 2011-05-27) = 6 mg/L/1000 (AF) = 6 mikrog/L. PEC/PNEC = 0,024 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm