Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mikonazol

Information

Fara 8 P 3 B 3 T 2 Risk Låg

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B och T kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation från Daktacort (hydrokortison, mikonazol) för mikonazol (hämtad 2018-06-27).

Fara

Persistens: "Miconazole nitrate is potentially persistent."

Bioackumulation: BCF = 1 949.

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för grönalg (Selenastrum capricornutum) NOECr 72 timmar = 10 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2015. PEC/PNEC = 0,3455 vilket ger risken låg.

Vid val av alg för toxicitetstest av antimikrobiella medel rekommenderas test på blågrön alg (cyanobakterier) enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Ingen information om toxicitet på blågrön alg har återfunnits, vilket medför att en beräkning av miljörisk blir osäker.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-04-25] Har lagt till: Vid val av alg för toxicitetstest av antimikrobiella medel rekommenderas test på blågrön alg (cyanobakterier) enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Ingen information om toxicitet på blågrön alg har återfunnits, vilket medför att en beräkning av miljörisk blir osäker. [Helena Ramström 2018-06-27] Finns ny Fass-info från McNeil. Ingen assessment report. Ändrat riskbedömt 2011 till 2015 och försumbar till låg risk. Alg lägsta värdet NOECr 72 h = 10 µg/L - ändrat T från 3 till 2. [Siv Martini 2016-03-24] Ny riskklassificering