Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mikonazol

Sammanfattning

Miljöinformation saknas på fass.se för mikonazol (2021-09-21). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se. Denna sammanfattande information kommer från tidigare miljöinformation i fass.se. Mikonazol övervakas inom ramen för EU:s vattenlagstiftning.

Persistens. Mikonazol är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Mikonazol har hög potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Mikonazol har hög kronisk toxicitet.
Risk. Användningen av mikonazol (försäljningsdata Sverige 2015) har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation från Daktacort (hydrokortison, mikonazol) för mikonazol (hämtad 2018-06-27).

Fara

Persistens: Mikonazol är potentiellt persistent.

Bioackumulation: BCF = 1 949.

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för grönalg (Selenastrum capricornutum) NOECr 72 timmar = 10 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2015. PEC/PNEC = 0,3455 vilket ger risken låg.

Vid val av alg för toxicitetstest av antimikrobiella medel rekommenderas test på blågrön alg (cyanobakterier) enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Ingen information om toxicitet på blågrön alg har återfunnits, vilket medför att en beräkning av miljörisk blir osäker.

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Mikonazol provtas inom Region Stockholm men har varit under kvantifieringsgräns (LOQ) under senare tid. Mikonazol har uppmätts i utgående avloppsvatten, ytvatten och slam i Sverige.

EU:s vattenlagstiftning

Mikonazol övervakas inom ramen för EU:s vattenlagstiftning. "Ämnen för vilka det råder osäkerhet om toxiciteten, eller för vilka de tillgängliga övervakningsmetodernas känslighet, tillförlitlighet eller jämförbarhet inte är tillräcklig, bör inte tas upp på bevakningslistan. Som lämpliga kandidater identifierades sulfonamidantibiotikumet sulfametoxazol och diaminopyrimidinantibiotikumet trimetoprim, det antidepressiva medlet venlafaxin och dess metabolit O-desmetylvenlafaxin, en grupp av tre azolläkemedel (klotrimazol, flukonazol och mikonazol) ... Upptagandet av olika läkemedel är förenligt med EU-strategin om läkemedel i miljön, och upptagandet av de två antibiotikumen är också förenligt med den europeiska One Health-handlingsplanen mot antimikrobiell resistens, som stöder användningen av bevakningslistan för att ”öka kunskapen om förekomst och spridning av antimikrobiella substanser i miljön”."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2021-09-21] Finns ingen Fass-info eller utredningsrapport. Har tidigare mätts i Stockholm. Finns i Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö och i IVL:s mätrapporter. Ändrat revideratdatum 2018-06-29 till 2021-09-21. [Helena Ramström 2019-04-25] Har lagt till: Vid val av alg för toxicitetstest av antimikrobiella medel rekommenderas test på blågrön alg (cyanobakterier) enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Ingen information om toxicitet på blågrön alg har återfunnits, vilket medför att en beräkning av miljörisk blir osäker. [Helena Ramström 2018-06-27] Finns ny Fass-info från McNeil. Ingen assessment report. Ändrat riskbedömt 2011 till 2015 och försumbar till låg risk. Alg lägsta värdet NOECr 72 h = 10 µg/L - ändrat T från 3 till 2. [Siv Martini 2016-03-24] Ny riskklassificering