Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Naproxen

Information

Fara 5 P 3 B 0 T 2 Risk Låg

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P och B kommer från Fass. T kommer från Fass miljöinformation för Naprosyn Entero. Risk kommer från Rapport Goodpoint 2019.

Fass miljöinformation Naprosyn Entero

Fass miljöinformation för Naprosyn Entero från Pharmanovia (hämtad 2019-11-06).

Fara

Persistens: "Naproxen is not readily biodegradable, however, it is inherently biodegradable and actual, measured elimination rates in various sewage works range from 0% to >99%, with a median of approximately 67%. Moreover, naproxen in surface waters is short-lived, due to biodegradation and photolysis in superficial layers (which is not included in the above PEC calculation). A surface water half-life in late summer in Switzerland at ~47° N was determined at 14 days. Hence, naproxen is rapidly degraded in sewage works and surface waters and is nonpersistent. [...] Naproxen bryts ned långsamt i miljön."

Bioackumulation: "logD values below 1.1 at pH 6.5–7.4."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjur NOEC (Ceriodaphnia dubia) NOEC = 32 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2010. PEC/PNEC = 0,92 vilket ger risken låg.

Fass miljöinformation Vimovo 

Fass miljöinformation för naproxen från Vimovo (esomeprazol, naproxen) från AstraZeneca (hämtad 2019-11-06).

Fara

Persistens: "Naproxen is classified as not readily biodegradable; however, results show that after a lag phase in an OECD 301B and OECD 301F (Refs. 32, 35) naproxen undergoes almost complete primary biodegradation in the presence of sewage sludge. Naproxen was also rapidly degraded in aquatic sediments in an OECD 308 preliminary test (up to 40% mineralisation after 14 days, Ref. 33) but in comparison was relatively stable in water in an OECD 309 test (Ref. 31). Overall the weight of evidence suggests that the presence of sludge and sediment plays an important role in the biotransformation of naproxen in the environment, and the phrase ‘Naproxen is slowly degraded in the environment’ reasonably reflects the available data."

Bioackumulation: "BCF = 22–28 L/Kg after 14 days uptake."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjur (Daphnia magna) "21 day NOEC (survival, reproduction, growth)" = 150 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2016. PEC/PNEC = 0,24 vilket ger risken låg.

Läkemedel i vattenmiljön

Analyser av läkemedel i vattenmiljön i Region Stockholm. Naproxen har hittats i renat avloppsvatten och ytvatten i Region Stockholm under 2012–2016. Naproxen har också hittats i renat avloppsvatten vid mätningar 2017.

Rapport Goodpoint 2016

God marginal i Sverige mellan uppmätta halter i miljön och den mängd som ger miljöpåverkan.

Rapport Goodpoint 2019

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av diklofenak, naproxen, ibuprofen, ketoprofen, etoricoxib, celecoxib samt paracetamol (Rapport Goodpoint 2019). "Tillgänglig data pekar entydigt på att diklofenak utgör högst risk av de undersökta NSAID/analgetika. [...] Från miljörisksynpunkt rekommenderas utbyte av diklofenak mot vilken som helst av övriga undersökta NSAID/analgetika. Paracetamol är ett mycket säkert alternativ från miljösynpunkt. Även övriga bedöms medföra låg miljörisk, men något förhöjd för ketoprofen. Riskbilderna för ketoprofen, naproxen, ibuprofen, celecoxib, etoricoxib och paracetamol bedöms inte så stora att ett utbyte mot någon annan substans förordas. Mätningar i miljö samt effektstudier av både celecoxib och etoricoxib efterfrågas."

Referenser

  1. Fass.se för vårdpersonal
  2. SLL. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljö, 2012–2016.
  3. Goodpoint. Prioritering av läkemedel med miljörisk inom SLL. Stockholm: Goodpoint; 2016. Rapport LS 2016–0634.
  4. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd. Fick J, Lindberg RH, Kaj L, Brorström-Lundén E. Results from the Swedish National Screening Programme 2010. Subreport 3, B 2014 Pharmaceuticals.
  5. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd Fick J, Lindberg RH, Fång J, Magnér J, Kaj L, Brorström-Lundén E. Screening 2014. Analysis of pharmaceuticals and hormones in samples from WWTPs and receiving waters. Rapport C 135.
  6. Isidori M, Lavorgna M, Nardelli A, Parrella A, Previtera L, Rubino M. Ecotoxicity of naproxen and its phototransformation products. Sci Total Environ. 2005;348:93-101.
  7. Fick J, Lindberg RH, Parkkonen J, Arvidsson B, Tysklind M, Larsson DG. Therapeutic levels of levonorgestrel detected in blood plasma of fish: results from screening rainbow trout exposed to treated sewage effluents. Environ Sci Technol. 2010;44:2661-6.
  8. Goodpoint. Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av diklofenak, naproxen, ibuprofen, ketoprofen, etoricoxib, celecoxib samt paracetamol. Stockholm; Goodpoint; 2019.
  9. Näslund J, Asker N, Fick J, Larsson J, Norrgren L. Naproxen affects multiple organs in fish but is still an environmentally better alternative to diclofenac. Aquatic Toxicology, Volume 227, October 2020.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[2020-09-14 Helena Ramström] Lagt till referensen 2020 om naproxen och diklofena. Ändrat revideratdatum från 2019-11-06 till 2020-09-14. [Helena Ramström 2019-11-06.] Finns Fass-info från AstraZeneca och Pharmanovia. Ingen utredningsrapport. Ändrat revideratdatum från 2019-01-15 till 2019-11-06. [Helena Ramström 2019-01-15] Tagit bort Ficks artikel 2010 om 500 pharmaceuticals efter synpunkter från Marlene Ågerstrand. [Helena Ramström 2018-12-05] Finns Fass-info från Pharmanovia och AstraZeneca. Hittar ingen assessment report. Finns med i rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö, IVL 2010 resp. 2014 och i SLL:s mätrapporter. Finns med i Ficks artikel 2010 om 500 pharmaceuticals. Ändrat riskbedömt år 2014 till 2016. T ändrat från 1 till 2. [Siv Martini 2018-02-18] Referens till Fass ska vara kvar.