Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Naproxen

Fara 5 P 3 B 0 T 2 Risk Låg

Information

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P och B kommer från Fass. T kommer från Fass miljöinformation för Naprosyn Entero. Risk kommer från Rapport Goodpoint 2018.

Fass miljöinformation Naprosyn Entero

Fass miljöinformation för Naprosyn Entero (hämtad 2018-12-05).

Fara

Persistens: "Naproxen is not readily biodegradable, however, it is inherently biodegradable and actual, measured elimination rates in various sewage works range from 0% to >99%, with a median of approximately 67%. Moreover, naproxen in surface waters is short-lived, due to biodegradation and photolysis in superficial layers (which is not included in the above PEC calculation). A surface water half-life in late summer in Switzerland at ~47° N was determined at 14 days. Hence, naproxen is rapidly degraded in sewage works and surface waters and is nonpersistent. [---] Naproxen bryts ned långsamt i miljön."

Bioackumulation: "logD values below 1.1 at pH 6.5–7.4."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjur NOEC (Ceriodaphnia dubia) NOEC 192 timmar = 32 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2010. PEC/PNEC = 0,92 vilket ger risken låg.

Fass miljöinformation Vimovo 

Fass miljöinformation för naproxen från Vimovo (esomeprazol, naproxen) (hämtad 2018-12-05).

Fara

Persistens: "Naproxen is classified as not readily biodegradable; however, results show that after a lag phase in an OECD 301B and OECD 301F (Refs. 32, 35) naproxen undergoes almost complete primary biodegradation in the presence of sewage sludge. Naproxen was also rapidly degraded in aquatic sediments in an OECD 308 preliminary test (up to 40% mineralisation after 14 days, Ref. 33) but in comparison was relatively stable in water in an OECD 309 test (Ref. 31). Overall the weight of evidence suggests that the presence of sludge and sediment plays an important role in the biotransformation of naproxen in the environment, and the phrase ‘Naproxen is slowly degraded in the environment’ reasonably reflects the available data."

Bioackumulation: "BCF = 22–28 L/Kg after 14 days uptake."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjur (Daphnia magna) "21 day NOEC (survival, reproduction, growth)" = 150 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2016. PEC/PNEC = 0,24 vilket ger risken låg.

Läkemedel i vattenmiljön

Analyser av läkemedel i vattenmiljön i Stockholms län.Naproxen har hittats i renat avloppsvatten och ytvatten inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016). Naproxen har också hittats i renat avloppsvatten vid mätningar 2017.

Rapport Goodpoint 2016

God marginal i Sverige mellan uppmätta halter i miljön och den mängd som ger miljöpåverkan.

Rapport Goodpoint 2018

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av diklofenak, naproxen, ibuprofen, ketoprofen, etoricoxib samt paracetamol (Rapport Goodpoint 2018): Log P för diklofenak från PubChem anges vara 3,9–4,51. "Tillgänglig data pekar entydigt på att diklofenak utgör högst risk av de undersökta NSAID/analgetika." De NSAID-preparat (ibuprofen, ketoprofen och naproxen) + paracetamol som rekommenderas i Kloka Listan är alla bättre från miljösynpunkt än diklofenak. Paracetamol är ett mycket säkert alternativ från miljösynpunkt. Även övriga bedöms medföra en låg miljörisk, något förhöjd för ketoprofen.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2019-01-15

[Helena Ramström 2019-01-15] Tagit bort Ficks artikel 2010 om 500 pharmaceuticals efter synpunkter från Marlene Ågerstrand. [Helena Ramström 2018-12-05] Finns Fass-info från Pharmanovia och AstraZeneca. Hittar ingen assessment report. Finns med i rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö, IVL 2010 resp. 2014 och i SLL:s mätrapporter. Finns med i Ficks artikel 2010 om 500 pharmaceuticals. Ändrat riskbedömt år 2014 till 2016. T ändrat från 1 till 2. [Siv Martini 2018-02-18] Referens till Fass ska vara kvar.