Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nintedanib

Sammanfattning

Fara 5 P 3 B 0 T 2 Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för B och T kommer från assessment report. Risken och tolkningen av data för P kommer från Fass.

Assessment report

Assessment report för Ofev (nintedanib) 20 november 2014, EMA/76777/2015.

Fara

Persistens: "DT50 or ready biodegradability. DT50 or ready biodegradability. Conclusion P. OECD 301B; Not ready biodegradable. Study report No U09-0242-01. OECD 308; River (r), pond (p). DT50, water = 0.56 (r) and 0.43 (p). DT50, sediment = not calculated as no or very low degradation was observed. DT50, whole system = 1.28 (r) and 0.47 (p). Kd values = 1.28 (r) and 0.47 (p). Conclusion: Nintedanib is rapidly dissipated from the water phase, and adsorbs to the sediment. Once in the sediment, the degradation process is slow, mainly via formation of bound residues and minor metabolites."

Bioackumulation: "pH 5: log D = 0.93, pH 7: log D = 2.7, pH 9: log D = 3.34, log P = 3.4." Konklusion inte B.

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste fisk (Brachydanio rerio) NOEC 38 mikrog/L.

Risk

Risken, PEC/PNEC, uträknad från data i assessment report från ett europeiskt perspektiv:

PEC = 2,5 mikrog/L

PNEC = Lägsta NOEC, 38 mikrog/L/10 (bedömningsfaktorn (AF) för 3 kroniska studier) = 3,8 mikrog/L

PEC/PNEC = 0,658 vilket ger risken låg.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Ofev (nintedanib) (hämtad 2019-04-24).

Fara

Persistens: "Nintedanib did not pass the ready degradation test (OECD 301B). In a tranformation study (OECD 308) it was degraded in sediment although more than 15% of the parent compound remained at the end of the study. Based on these data Nintedanib is considered to be “slowly degraded in the enviroment”."

Bioackumulation: "pH 5: log D = 0.93, pH 7: log D = 2.7, pH 9: log D = 3.34, log P = 3.4. Based on the data from the OECD Guideline 122 study showing an n-octanol/water partition coefficient of < 4 at pH 7, Nintedanib is considered to have “low potential for bioaccumulation”."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste fisk NOEC (Danio rerio, 21 dagar, dödlighet) 38 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 0,00076 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Mejl från Claudia Coll 2019-04-25] Från: Claudia Coll <Claudia.Coll@aces.su.se> Skickat: den 25 april 2019 11:18 Till: Helena Ramström <helena.ramstrom@sll.se> Ämne: RE: Persistence for nintedanib Hi Helena! It is nice to hear from you! We had a lovely sunny Easter, I hope you enjoyed as well. Nintedanib is an interesting compound, it seems like it is “very” slowly degraded in the test and that it could be potentially persistent in sediment. The OECD 308 test was thorough (nice to see!) and looks like nintedanib is sorbed to the sediment and not really degraded. Furthermore, if there was very little degradation and the test duration was 100 days, it seems very likely the half-life of the nintedanib in sediment is higher than 120 days persistence criteria. The sediment compartment is the important part in this case because it doesn’t degrade in water (OECD 301) and the compound has a high affinity to sediment. [Helena Ramström 2019-04-24] Finns Fass-info från Boehringer Ingelheim. Finns assessment report både för Vargatef och Ofev som verkar vara densamma. Inget i några mätrapporter. Ändrat riskbedömt från 2020 till 2018. Ändrat T=3 till T=2.