Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nitrofurantoin

Sammanfattning

Fara 6* P 3* B 0 T 3* Risk Se nedan

Mätningar i miljön eller avloppsvatten saknas helt, även internationellt. Även nedbrytningsdata i miljön saknas. Vid val av alg för toxicitetstest av antibiotika rekommenderas test på blågrön alg (cyanobakterier) enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Ingen information om toxicitet på blågrön alg har återfunnits, vilket medför att en beräkning av toxiciteten blir osäker.

Studier har visat att även låga koncentrationer av antibiotika i miljön kan bidra till antibiotikaresistens och därför bör så lite som möjligt hamna i vår omgivning.

Jämförelse med ciprofloxacin och trimetoprim

Både ciprofloxacin och trimetoprim finns med i Stockholms läns landstings förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021. Ciprofloxacin och trimetoprim förekommer i svenska reningsverk i koncentrationer som riskerar att selektera för antibiotikaresistens. Risker kopplat till stora utsläpp till miljön i samband med utländsk produktion av ciprofloxacin har påvisats.

Nitrofurantoin bedöms ha låg miljörisk för vattenlevande organismer och låg risk för resistensselektion i avloppsvatten även om användningen skulle öka betydligt.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2016-04-18] Bör klassificeras snart igen eftersom det är osäkert med P-värdet.