Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nitrofurantoin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att nitrofurantoin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Nitrofurantoin har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att nitrofurantoin är toxiskt, då data saknas.

Risk. Nitrofurantoin bedöms ha låg miljörisk, både för eukaryoter (inklusive fisk) och bakterier (inklusive risk för selektion av antibiotikaresistens) även om användningen skulle öka betydligt.


Denna sammanfattande information om fara kommer från Fass. Risken kommer från utredningen av Goodpoint.

 

För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Furadantin (nitrofurantoin) från Viatris (hämtad 2022-12-19).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "Log Kow of -0,47 (unknown method)."

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av nitrofurantoin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Bortsett från data för bioackumation saknas miljöinformation för nitrofurantoin på fass.se (2022-12-19). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Jämförelse med ciprofloxacin och trimetoprim

Både ciprofloxacin och trimetoprim finns med på Region Stockholms förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021. Ciprofloxacin och trimetoprim förekommer i svenska avloppsreningsverk i koncentrationer som riskerar att selektera för antibiotikaresistens. Risker kopplat till stora utsläpp till miljön i samband med utländsk produktion av ciprofloxacin har påvisats.

Nitrofurantoin bedöms ha låg miljörisk, både för eukaryoter (inklusive fisk) och bakterier (inklusive risk för selektion av antibiotikaresistens) även om användningen skulle öka betydligt. Ur ett miljöperspektiv är därför det sammantagna vetenskapliga stödet för utbyte av såväl ciprofloxacin som trimetroprim mot nitrofurantoin starkt.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm