Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Noretisteron

Information

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Se nedan

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation Primolut-Nor

Fass miljöinformation för Primolut-Nor (noretisteron) (hämtad 2019-01-24).

Fara

Persistens: "The biodegradability was studied in a CO2 evolution test (OECD 301B) (7). The test substance was incubated in an aqueous solution including nutrients with microorganisms form a municipal sewage treatment plant for 30 days in a concentration of 10 mg carbon/L in triplicates. Additionally, sodium acetate as reference substance, a blank control and sodium acetate plus norethisterone as toxicity control were tested. CO2 production was measured/calculated on day 4, 7, 11, 14, 17, 23, 28 and 30. No degradation was observed within 28 days of incubation. Norethisterone/norethisterone acetate is potentially persistent."

Bioackumulation: "Log POW 2.7 at pH 7 and 25 °C (Shake flask method, OECD 117). [...] Since Log POW (at pH 7) < 4, the phrase norethisterone/norethisterone acetate has a low potential for bioaccumulation is justified."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste fisk (Danio rerio) NOEC 0,005 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2016. PEC/PNEC = 4,4 vilket ger risken medelhög.

Fass miljöinformation Activelle

Fass miljöinformation för noretisteron från Activelle (estradiol, noretisteron) (hämtad 2019-01-24).

Fara

Persistens: "Norethisterone and NETA (norethisterone acetate red. anm.) are not readily biodegradable under “modified Sturm test” conditions since less than 10% of the substance was biodegraded within 28 days."

Bioackumulation: Log Pow = 3,7. "Since Log Pow < 4 it indicates that NETA has low potential for bioaccumulation."

Toxicitet: Det finns data för akut toxicitet för 2 trofinivåer, känsligaste grönalg 600 mikrog/L.

Risk

"Risk för miljöpåverkan av noretisteron kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data."

Koncentrationer i vattenmiljön och påverkan på fisk

I olika internationella studier varierar rapporterad halt noretisteron i renat avloppsvatten från ej detekterbar till 188 ng/L (det senare förefaller vara orimligt högt) och i ytvatten från 1 till 7,5 ng/L.

Påverkan på fisk har visats i olika studier vid halter från 1 ng/L. Baserat på förskrivningsdata skulle förväntade halter nedströms svenska reningsverk kunna vara omkring 2,6 ng/L.

Jämförelser med andra substanser

En substans förmåga att aktivera androgenreceptorn i fisk tros också bidra till ökad risk för miljöpåverkan. Noretisteron, levonogestrel och etonogestrel aktiverar androgenreceptorn i fisk vid mycket låga koncentrationer, medan till exempel drospirenon är en mycket mindre potent androgenreceptoragonist. Risken är troligen lägre för noretisteron än för levonorgestrel sett ur risken att påverka fisk via androgenreceptorn.

Baserat på bindning till androgenreceptorn, bindning till SHBG (Sex Hormone Binding Globulin) och studier på fisk utgör noretisteron och levonogestrel en högre miljörisk än medroxyprogesteron. Bindning till SHBG tros bidra till ökad biokoncentrationsförmåga (och därmed potens) i fisk.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-01-24] Finns Fass-info från Novo Nordisk resp. Bayer. Ingen assessment report. Finns i mätrapporten Stockholms vattenmiljö, men inget i IVL 2010 eller 2014 eller analyseras i SLL:s mätningar. [Siv Martini 2018-01-05] Kolla text med Helena före publicering [Siv Martini 2018-01-04] Denna uppgift ur Joakims gestagendokument har inte tagits med: Samtidigt metaboliseras en liten andel av noretisteronet till etinylöstradiol (en östrogen substans med hög miljörisk). En dagsdos om 10,000 mikrogram noretisteron ger ungefär 50 mikrogram etinylöstradiol, vilket är något mer etinylöstradiol än vad dagens kombinations-p-piller innehåller. Detta bidrar till en tvåfaldig risk med högdoserade noretisteron-preparat. Vid jämförelse mellan levonorgestrel, noretisteron och medroxiprogesteron är alltså medroxiprogesteron att föredra ur miljösynpunkt. Vet inte vilken/eller om vi har ngn referens till detta [Siv Martini 2016-05-09] Klar att publicera. Ändrad