Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Norfloxacin

Fara - P - B - T 3 Risk Se nedan

Information

Tidigare fanns viss risk för selektion av antibiotikaresistenta bakterier i avloppsreningsverken, men försäljningen i Stockholms län har minskat kraftigt under senare år och därmed har också halterna i avloppsvattnet sjunkit.

Studier har visat att även låga koncentrationer av antibiotika i miljön kan trigga antibiotikaresistens och därför bör så lite som möjligt hamna i vår omgivning.

Miljöinformation för substansen saknas på fass.se. Det är frivilligt för tillverkare att publicera uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-03-28

[Helena Ramström 2019-04-24] Tagit bort referensen Fick J et al 500 pharmaceuticals. [Helena Ramström 2018-03-27] Tog bort följande: Försäljningen av norfloxacin kommer fortsättningsvis att följas av SLL. Håll koll på detta. Tog också bort eftersom det redan står om att halterna i avloppsvattnet har minskat: Norfloxacin har hittats i renat avloppsvatten inom Stockholms län i början av den senaste femårsperioden (2012-2016). [Siv Martini 2015-12-02] Johanna: SLL har hittat substansen i renat avloppsvatten från två reningsverk 2005, men det är kanske så osäkert/gammal uppgift att vi inte ska nämna det? [Siv Martini 2015-11-11] Är en fluorokinolon.