Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Orfenadrin

Sammanfattning

Fara 5* P 3* B 0 T 2* Risk Kan inte uteslutas

Orfenadrin har hittats i renat avloppsvatten, ytvatten och fisk inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016).

Riskbedömningen, kan ej uteslutas enligt Fass.se, beror på att persistens och toxicitetsstudier är ofullständiga varför en riskberäkning inte har kunnat utföras. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Referenser

  1. SLL. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljö, 2012–2016.
  2. Fass.se för vårdpersonal

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-04-24] Finns Fass-info från Meda 2017-11-16 som denna text grundar sig på. Ändrat Se dokumentet till Kan inte uteslutas.