Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oxkarbazepin

Sammanfattning

Denna sammanfattande information om persistens, bioackumulering och toxicitet kommer från Fass. Risken kommer från utredningen av Goodpoint.

Persistens. Oxkarbazepin är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Oxkarbazepin har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Oxkarbazepin har måttlig akut toxicitet.
Risk. Ingen uppenbar miljörisk.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Trileptal (oxkarbazepin) från Novartis (hämtad 2021-04-14).

Fara

Persistens: "2.0 % degradation in 28 days, not readily biodegradable (OECD 301E). [...] Oxcarbazepine does not pass the criteria for ready biodegradability. Therefore, the phrase ‘Oxcarbazepine is potentially persistent’ is used."

Bioackumulation: Log D (vid pH 7,4) = 1,31 (experimentellt bestämd, okänd metod).  

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste alg "ErC50 72 h (growth rate)" = 12800 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 0,0135 vilket ger risken försumbar.

Rapport Goodpoint 2020

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av antiepileptika: lamotrigin, levetiracetam, oxkarbazepin, topiramat och zonisamid.

"Även om lamotrigin är kopplad till en något högre risk än övriga substanser (baserat på högre fettlöslighet) finns ingen uppenbar miljörisk för någon av substanserna. Inga utbyten från miljörisksynpunkt förordas därför. Mätningar av lamotrigin i svenskt avloppsvatten/biota rekommenderas."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm