Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Paracetamol

Sammanfattning

Denna sammanfattande information om bioackumulering och toxicitet kommer från Fass (Panocod). Informationen om persistens kommer från tidigare miljöinformation i Fass (Alvedon forte). Risken kommer från utredningen av Goodpoint. Data om bioackumulering stöds också av utredningen från Goodpoint.

Persistens. Paracetamol bedöms inte vara persistent.
Bioackumulering. Paracetamol har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Paracetamol har måttlig kronisk toxicitet.
Risk. Användningen av paracetamol har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Detaljerad information

Fass miljöinformation för Panocod

Fass miljöinformation för Panocod (kodein, paracetamol) från Sanofi AB (hämtad 2021-06-28).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "Log P = 0.91 (pH unknown, predicted, Chem Axon)."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjud (Daphnia magna) NOEC 100 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 9,848 vilket ger risken medelhög.

Fass miljöinformation för Alvedon forte

Fass miljöinformation för Alvedon forte (paracetamol) från GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB (hämtad 2018-09-24).

Fara

Persistens: "Results of biological degradation: Inherent biodegradation = 99% in 5 days (OECD 302B, IUCLID data set). The substance is inherently biodegradable. The material is expected to be highly removed in wastewater treatment plants, 98% removal (Reference 9). This is supported by a measured biodegradation constant of 58–80 L g-1 d in a WWTP simulation test (Reference 6). Biodegradation constants greater than 10 are expected to result in greater than 90% biodegradation. Additionally, a DT50 of 3.1d and a DT90 of 10d was measured (Reference 8) using a water-sediment study (OECD 308) indicating a low potential for persistence. The phrase ‘Paracetamol is slowly degraded in the environment’ is thus chosen." Enligt expert bedöms paracetamol inte vara persistent utifrån dessa data från Fass miljöinformation (Forskare vid Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES), Stockholms universitet (2019-11-06). 

Bioackumulation: Log Pow = 0,51 vid pH 7 (OECD 107).

Akut toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för alg (Scenedesmus subspicatus) 9 200 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2014. PEC/PNEC = 0,196 vilket ger risken låg.

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Studier från flera svenska avloppsreningsverk visade att paracetamol reducerades med upp till 99%. Halter av paracetamol som har detekterats i en gradient från Stockholms innerstad ut i skärgården är upp till 6,6 ng/L. Paracetamol har hittats i ytvatten inom Region Stockholm vid mätningar 2018 i koncentrationer upp till 200 ng/L.

Rapporten Results from the Swedish National Screening Programme 2010 och analyser av läkemedel i Stockholms län. Paracetamol har också uppmätts i dricksvatten i Stockholmsområdet i koncentrationer upp till 15 ng/L.

Rapport Goodpoint 2019

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av diklofenak, naproxen, ibuprofen, ketoprofen, etoricoxib, celecoxib samt paracetamol (Rapport Goodpoint 2019). "Tillgänglig data pekar entydigt på att diklofenak utgör högst risk av de undersökta NSAID/analgetika. [...] Från miljörisksynpunkt rekommenderas utbyte av diklofenak mot vilken som helst av övriga undersökta NSAID/analgetika. Paracetamol är ett mycket säkert alternativ från miljösynpunkt. Även övriga bedöms medföra låg miljörisk, men något förhöjd för ketoprofen. Riskbilderna för ketoprofen, naproxen, ibuprofen, celecoxib, etoricoxib och paracetamol bedöms inte så stora att ett utbyte mot någon annan substans förordas. Mätningar i miljö samt effektstudier av både celecoxib och etoricoxib efterfrågas."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm