Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Paracetamol

Fara 5 P 3 B 0 T 2 Risk Låg

Information

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Alvedon forte (paracetamol) (hämtad 2018-09-24).

Fara

Persistens: "Results of biological degradation: Inherent biodegradation = 99% in 5 days (OECD 302B, IUCLID data set). The substance is inherently biodegradable. The material is expected to be highly removed in wastewater treatment plants, 98% removal (Reference 9). This is supported by a measured biodegradation constant of 58-80 L g-1 d in a WWTP simulation test (Reference 6). Biodegradation constants greater than 10 are expected to result in greater than 90% biodegradation. Additionally, a DT50 of 3.1d and a DT90 of 10d was measured (Reference 8) using a water-sediment study (OECD 308) indicating a low potential for persistence. The phrase ‘Paracetamol is slowly degraded in the environment’ is thus chosen."

Bioackumulation: Log Pow = 0,51 vid pH 7 (OECD 107).

Akut toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för alg (Scenedesmus subspicatus) 9 200 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2014. PEC/PNEC = 0,196 vilket ger risken låg.

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Studier från flera svenska avloppsreningsverk visade att paracetamol reducerades med närmare 100%. Halter av paracetamol som har detekterats i en gradient från Stockholms innerstad ut i skärgården är upp till 6,6 ng/L.

Rapporten Results from the Swedish National Screening Programme 2010 och analyser av läkemedel i Stockholms län. Paracetamol har också uppmätts i dricksvatten i Stockholmsområdet i koncentrationer upp till 15 ng/L.

Rapport Goodpoint 2018

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av diklofenak, naproxen, ibuprofen, ketoprofen, etoricoxib samt paracetamol (Rapport Goodpoint 2018). Log P för diklofenak från PubChem anges vara 3,9-4,51. "Tillgänglig data pekar entydigt på att diklofenak utgör högst risk av de undersökta NSAID/analgetika." De NSAID-preparat (ibuprofen, ketoprofen och naproxen) + paracetamol som rekommenderas i Kloka Listan är alla bättre från miljösynpunkt än diklofenak. Paracetamol är ett mycket säkert alternativ från miljösynpunkt. Även övriga bedöms medföra en låg miljörisk, något förhöjd för ketoprofen.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-10-04

[Helena Ramström 2018-10-04] Mejlat Fass.ivl om underlaget för persistens som jag inte riktigt får ihop. Mejlsvar från Fass 2018-09-28: "Vi tolkar det som att företaget baserar sin miljöbedömning på OECD302-testet som inte kan få en ”bättre” fras än långsamt nedbrytbar. Precis som du konstaterar så nämner de ju dock också OECD308-testet där de hade kunnat få frasen ”Paracetamol bryts ner i miljön”. Hade granskningen kommit till oss idag hade vi troligen upplyst dem om att de skulle kunna få en bättre fras men att de behöver ge mer information om 308-testet (se punkterna 1-8 i guiden som du hänvisade till). vänliga hälsningar Granskningsteamet på IVL" [Helena Ramström 2018-09-24] Mejlat Fass.ivl om underlaget för persistens som jag inte riktigt får ihop. Finns Fass-info från GSK. Ingen assessment report. Finns i SLL:s mätrapport 2012-2016. Har detekterats i ingående avloppsvatten resp. ingående dricksvatten i SLL:s mätning 2017. Finns med i IVL:s rapport B2014. Finns också med i IVL:s rapport C135 och i Stockholmvattenrapporten. [Siv Martini 2015-08-26] OBS Treo Comp ska inte vara med i sortimentet