Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Paroxetin

Sammanfattning

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Se nedan

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B och T kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Seroxat (paroxetin) (hämtad 2018-10-01).

Fara

Persistens: "Ready degradability: <1% degradation in 28 days (TAD 3.11). [---] Primary metabolite (BRL36610): 50% primary degradation in 23 hrs. [---] Paroxetine is not readily degradable or inherently degradable. This substance degrades rapidly via photlysis but fate and effects data is not available for photo degradents. The phrase “paroxetine is potentially persistent in the environment” is thus chosen."

Bioackumulation: Log Dow vid pH 7 = 1,30.

Akut toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst NOEC för grönalg (Scenedesmus subspicatus) "IC50 96h (growth)" = 140 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2016. PEC/PNEC = 0,2 vilket ger risken låg.

Analyser av läkemedlet i vattenmiljön och fisk
Paroxetin har detekterats i renat avloppsvatten, yt- och dricksvatten. I det svenska övervakningsprogrammet detekterades paroxetin i en halt upp till 44 ng/L i enstaka prover av renat avloppsvatten.

Paroxetin har hittats i vild svensk fisk, abborre, i en halt upp till 17 mikrog/kg.

Rapport Goodpoint 2018

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av citalopram, escitalopram, sertralin, fluoxetin, venlafaxin, paroxetin och klomipramin (Rapport Goodpoint 2018). Sammantaget finns en riskbild för de studerade antidepressiva substanserna.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm