Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Permetrin

Sammanfattning

Fara 9 P 3 B 3 T 3 Risk Medelhög

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B och T kommer från Fass Nix (permetrin) (hämtad 2013-09-03). Ingen ny miljöinformation för permetrin finns publicerad på Fass.se (2018-09-06). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på Fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Nix (permetrin) (hämtad 2013-09-03).

Fara

Persistens: "Halveringstiden för nedbrytning i jord är 5-55 dygn. [---] Permetrin bryts ned långsamt i miljön."

Bioackumulation: "Permetrin har hög potential att bioackumuleras (BCF 400-20 000 [fisk]). Substansen har högt log KOW (6,5 i 25°C) och egenskaperna är bekräftade i studier på bland annat fisk."

Akuttoxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för hinnkräfta (D. magna) 0,0001 mg/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige "under senaste året" (oklart vilket år som avses). PEC/PNEC = 1,7 vilket ger risken medelhög.

Referenser

  1. Stockholms läns landsting. Miljöklassificerade läkemedel 2014–2015. Stockholm; 2014.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm