Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pivmecillinam

Sammanfattning

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Se nedan

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B and T baseras på tidigare miljöinformation på Fass.se. Miljöinformation saknas på fass.se (2018-10-09). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Pivmecillinam är en inaktiv "prodrug" som snabbt hydrolyseras till sin aktiva form, mecillinam. Mätningar i miljön eller avloppsvatten saknas helt för mecillinam, även internationellt.

Vid val av alg för toxicitetstest av antibiotika rekommenderas test på blågrön alg (cyanobakterier) enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Selexid (pivmecillinam), hämtad 2011-03-08.

Fara

Persistens: "Mecillinam is not readily biodegradable (OECD biodegration test, reference: B. Halling-Soerensen et al. 2000)."

Bioackumulation: log Kow = 0,70 +/- 0,38.

Akut toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för cyanobakterier (M. aeruginosa) 60 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2008. PEC/PNEC = 0,11 vilket ger risken låg.

Jämförelse med ciprofloxacin och nitrofurantoin

Pivmecillinam bedöms ha låg miljörisk för vattenlevande organismer och låg risk för resistensselektion i avloppsvatten. Det finns dock risk för additiv effekt med övriga betalaktamantibiotika.

Ciprofloxcin förekommer i svenska reningsverk i koncentrationer som riskerar att selektera för antibiotikaresistens. Risker kopplat till stora utsläpp av ciprofloxacin till miljön i samband med utländsk produktion har påvisats. Ciprofloxacin bedöms utgöra större miljörisk än pivmecillinam.

Nitrofurantoin bedöms dock utgöra ännu lägre risk för miljön än pivmecillinam.

Rapport Goodpoint 2018

Jämförande bedömning av miljörisk och risk för resistensselektion i miljön vid användning av trimetoprim och pivmecillinam (Rapport Goodpoint 2018). "Ur ett resistens-selektions-risk-perspektiv i reningsverk förefaller pivmecillinam vara ett något bättre alternativ än trimetoprim."

Övrigt

För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa.

Referenser

  1. Fass.se för vårdpersonal
  2. Bengtsson-Palme J, Larsson DG. Concentrations of antibiotics predicted to select for resistant bacteria: Proposed limits for environmental regulation. Environ Int. 2016;86:140-9.
  3. Goodpoint. Jämförande bedömning av miljörisk och risk för resistensselektion i miljön vid användning av trimetoprim och pivmecillinam. Stockholm: Goodpoint; 2018.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-10-09] Finns ingen Fass-info eller assessment report. Har lagt till Joakim Larssons rapport Jämförande bedömning av miljörisk … trimetoprim och pivmecillinam. Finns Fass-text från 2011. Tagit bort osäker för T. Ändrat riskbedömt från 2011 till 2018.