Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pivmecillinam

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att pivmecillinam är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att pivmecillinam bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att pivmecillinam är toxiskt, då data saknas.

Risk. Pivmecillinam bedöms ha låg miljörisk för vattenlevande organismer och låg risk för resistensselektion i avloppsvatten. Det finns dock risk för additiv effekt med övriga betalaktamantibiotika.


Miljöinformation saknas för pivmecillinam på fass.se (2022-12-19). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se. Risken kommer från rapport av Goodpoint 2017.


För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa.

Detaljerad information

Jämförelse med ciprofloxacin och nitrofurantoin, rapport Goodpoint 2017

Pivmecillinam är prodrug till den aktiva substansen mecillinam. Pivmecillinam bedöms ha låg miljörisk för vattenlevande organismer och låg risk för resistensselektion i avloppsvatten. Det finns dock risk för additiv effekt med övriga betalaktamantibiotika.

Ciprofloxcin förekommer i svenska avloppsreningsverk i koncentrationer som riskerar att selektera för antibiotikaresistens. Risker kopplat till stora utsläpp av ciprofloxacin till miljön i samband med utländsk produktion har påvisats. Ciprofloxacin bedöms utgöra större miljörisk än pivmecillinam.

Nitrofurantoin bedöms dock utgöra ännu lägre risk för miljön än pivmecillinam.

Jämförelse med trimetoprim, rapport Goodpoint 2018

Jämförande bedömning av miljörisk och risk för resistensselektion i miljön vid användning av trimetoprim och pivmecillinam (Rapport Goodpoint 2018). "Ur ett resistens-selektions-risk-perspektiv i reningsverk förefaller pivmecillinam vara ett något bättre alternativ än trimetoprim."

Övrigt

För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm