Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pizotifen

Information

Fara 9* P 3 B 3 T 3* Risk Kan ej uteslutas

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet för den strukturella analogen ketotifen. Avregistrerat i Sverige (2013-01-31). Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på Fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Sandomigrin (pizotifen) (hämtad 2011-05-06).

Fara

Persistens: "5.0 % (29d, 20-24°C, OECD301B) not readily degradable."

Bioackumulation: "Partition Coefficient log P 4.7 (calculated, Ertl et al., 2003). log D 3.0 (pH 7, calculated using the Novartis internal Cheminformatics InSilico Profiling Tool, Novartis Institute of Biomedical Research, based on pKa and logP values). The phrase "Potential to bioaccumulate in aquatic organisms" is used due to the fact that calculated log P and log D values are ≥ 3."

Akut toxicitet: Presenteras data för 3 trofinivåer för den strukturella analogen ketotifen, lägst NOEC för alg (Desmodesmus subspicatus) 240 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år, dock oklart vilket. PEC/PNEC = 0,00000178 vilket normalt ger risken försumbar. "However, as this study is a read-across from the structural analogue ketotifen, the phrase "Risk of environmental impact cannot be excluded, however some ecotoxicity data are available" is used."

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Analyser av läkemedel i vattenmiljön nationellt och i Stockholms län. Vid den senaste nationella screening 2014 har pizotifen hittats i renat avloppsvatten (upp till 1,4 ng/L) och ytvatten (upp till 1,9 ng/L). I rapporten presenteras också resultat från regionala screeningprogram. I en tidigare rapport (2010) redovisas resultat från biota prover (abborre) med koncentrationer upp till 4,5 mikrog/kg.

Pizotifen har ingått i Stockholms län landstings mätserie av läkemedelssubstanser under den senaste femårsperioden (2012–2016) och vid mätningar 2017 men inte detekterats.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-04-24] Tagit bort: Underliggande data för B kommer från artikeln Fick J et al. 2010. [Helena Ramström 2018-11-07] Avregistrerat i Sverige. Finns gammal Fass-info. Ingen assessment report. Finns med i IVL:s mätrapport 2010 i bl.a. biota djur och också i IVL:s rapport 2014. Finns med i SLL:s mätrapport 2012-2016 bland ej detekterade läkemedelssubstanser. Under LOQ vid SLL:s mätning 2017. Finns med i artikeln Fick et al 500 pharmaceuticals 2010. Ändrat riskbedömt från 2014 till 2011.