Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prednisolon

Sammanfattning

För denna sammanfattande information kommer uppgiften om bioackumulation från tidigare miljöinformation på fass.se. Miljöinformation finns på fass.se om att data saknas för prednisolon från Pfizer (2021-04-20). Risken kommer från utredningen av Goodpoint.

Persistens. Det kan inte uteslutas att prednisolon är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Prednisolon har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att prednisolon är toxiskt, då data saknas.
Risk. "Även om såväl exponeringsdata som effektdata är bristfälliga för hydrokortison och prednisolon saknas starka indikationer på miljörisk för dessa två substanser. Tvärtom tyder fiskplasmamodellen och rapporterade halter i miljön på låg risk."

Detaljerad information

Fass miljöinformation för Precortalon aquosum (prednisolon) från MSD (hämtad 2013-07-02)

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: "Log Kow = 1.62 (QSAR estimate). BCF = 3.5 (QSAR estimate)."

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Försäljningsdata i Sverige finns för år 2011. "PEC/PNEC could not be calculated due to lack of ecotoxicity data which justifies the phrase "Risk of environmental impact of prednisolone cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available.”

Fass miljöinformation för Prednisolon Pfizer från Pfizer (hämtad 2021-04-20)

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: Data saknas.

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av prednisolon kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö. Prednisolon har uppmätts i renat avloppsvatten i koncentrationer upp till 50 ng/L.

Rapport Goodpoint 2020

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av kortikosteroiderna betametason, budesonid, hydrokortison samt prednisolon.

"Användning av såväl betametason och budesonid utgör en miljörisk, och utbyte mot syntetiska glukokortikoider med lägre miljörisk är att förorda i de fall det är möjligt ur ett kliniskt perspektiv. Hydrokortison och prednisolon har en lägre miljörisk men utgör sällan medicinskt utbytbara alternativ till betametason och budesonid. Notera att motsvarande miljöriskbedömningar inte har gjorts för övriga syntetiska glukokortikoider som finns på svenska marknaden, och som möjligen skulle kunna utgöra utbytesalternativ. Inga åtgärder förordas m.a.p. utbyte av hydrokortison och prednisolon då användningen av dessa utgör en låg miljörisk givet dagens kunskapsläge."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2021-04-20] Finns Fass-info från Pfizer om att data saknas. Ändrat revideratdatum 2020-01-16 till 2021-04-20 och datum för miljörisk från 2013-01-01 till 2020-09-27. [Helena Ramström 2020-01-16] Finns ingen Fass-info. Finns med i Stockholm vattenrapport men inte i några andra mätrapporter. Tagit bort Fass-referensen eftersom det inte finns någon aktuell info på fass.se. Lagt in Stockholm vattenrapport. Ändrat revideratdatum från 2019-01-21 till 2020-01-16. [Helena Ramström 2019-01-21] Ändrat tillbaka för P och T, dvs. "-" då data saknas. [Helena Ramström 2018-07-06] Ingen ny Fass-info eller assessment report. Finns arkivinfo från 2013. Persistent och T ändrat från - till 3 då data saknas med "osäkerhet".